VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 7/2011 – Povinná pole webových stránek základních součástí FF UK v českém a anglickém jazyce

Stanovuji tímto povinná pole webových stránek základních součástí FF UK v českém a anglickém jazyce.

 1. Povinným prvkem na domovské webové stránce každé základní součásti FF UK je vždy logo FF UK s plným názvem a odkazem na fakultní webovou stránku.

 2. Informační standard – povinná pole webových stránek základních součástí FF UK v češtině:

  O ÚSTAVU / KATEDŘE

  1. Představení ZS (struktura ZS)

  2. Koncepce

  3. Vyučující (kontakt, konzultační hodiny)

  4. Knihovna (kontakt a otevírací doba oborové knihovny; odkaz na webové stránky Knihovny FF UK)

  5. Kontakt na ústav

  STUDIUM

  1. Typy studijních programů a jejich charakteristika, profil absolventa (s povinným odkazem na studijní plány na fakultních stránkách)

  2. Doporučený studijní plán a rozvrh

  3. Sylaby/osnovy/anotace přednášek (s povinným odkazem na SIS)

  4. Rigorózní zkoušky (pokud má ZS akreditováno)

  5. Kombinované studium (pokud má ZS akreditováno; s povinným odkazem na studijní plány na fakultních stránkách)

  6. Odkaz na:

   1. Studijní informační systém (s povinným údajem o lokálních správcích SIS a osob pověřených zápisem atestací do SIS)

   2. Kvalifikační práce (s povinným odkazem na Digitální univerzitní repozitář UK v Praze)

   3. Studijní předpisy a řády na fakultních stránkách

  VĚDA A VÝZKUM

  1. Hlavní oblasti výzkumu

  2. Profilové projekty

  3. Publikační činnost (nejdůležitější výstupy; s povinným odkazem na systém OBD na fakultních stránkách)

  4. Oborové konference (pokud ZS organizuje)

  5. Studentské odborné aktivity (primárně aktivity doktorského studia)

  UCHAZEČ

  1. Charakteristika oboru

  2. Profil absolventa

  3. Přijímací řízení (s povinným odkazem na příslušnou část fakultních stránek)

  4. Doporučená literatura

  5. Ukázky testů či jiných zadání písemných přijímacích zkoušek (pokud má ZS písemné přijímací zkoušky)

  6. Přípravný kurz (pokud ZS realizuje)

  STUDIUM V ZAHRANIČÍ

  1. Obecné informace k výjezdům (s povinným odkazem na zahraniční oddělení na fakultních stránkách)

  2. Erasmus (seznam partnerských univerzit, informace o výjezdu a konkurzu, s povinným odkazem na příslušnou část fakultních stránek)

  3. Další zahraniční spolupráce

  4. Kontaktní osoba

 3. Informační standard – povinná pole webových stránek základních součástí FF UK v anglickém jazyce:

  • Charakteristika studia a profily absolventa: What we teach a  Graduate / Post-graduate profile

  • Vědecko-výzkumný profil (hlavní oblasti výzkumu, profilové projekty, publikační činnost, spolupráce, významné konference/akce) : Science & Research (Major research themes, Profile subjects, Publishing activities, Cooperation, Conferences/ Events)

  • Odkaz na anglické webové stránky zahraničního a studijního oddělení FF UK: Links to International office a Registrar of the Faculty of Arts of Charles University

  • Kontakt na základní součást (obsahující i kontakt na vedení ústavu, sekretariát a osobu schopnou komunikace v anglickém jazyce): Contact (Address; Telephone/Fax; E-mail; Webmaster; Management: Director, Assistant Director, Secretary, Administrative support and English-speaking contact)

 4. Na webových stránkách Laboratoře výpočetní techniky FF UK (http://lvt.ff.cuni.cz) je možno najít základní informace vztahující se k připraveným šablonám webových stránek základních součástí, a to redakčních systémů Drupal i Document Globe, včetně jejich uživatelských manuálů.

 5. Stanovuji termín pro naplnění výše uvedených informačních standardů k 30. 6. 2011 v odpovědnosti vedoucích základních součástí FF UK.

 6. Tímto Opatřením se ruší Opatření děkana č. 12 /2000 Doplnění resp. zřízení internetových stránek ústavů a kateder FF UK.

 7. Toto opatření vstupuje v účinnost dnem vydání.

V Praze dne 6. 4. 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)