VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 4/2010 – Zásady výroby a distribuce fakultních časopisů FF UK

 1. Toto opatření definuje zásady výroby a distribuce fakultních časopisů, přičemž za tyto jsou považovány tituly, které jsou obsaženy v příloze č. 1 definující přehled kmenových fakultních periodik. Ke konci každého kalendářního roku se tento přehled aktualizuje. Přestože jsou fakultní časopisy zpravidla souborným kolektivním dílem ve smyslu § 59 zák. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), nezbavuje tato skutečnost redakci konkrétního fakultního časopisu odpovědnosti za vypořádání veškerých závazků, zejména vůči jednotlivým autorům.

 2. Vydávání fakultních časopisů je podporováno z rozpočtových prostředků spravovaných Edičním referátem Oddělení vědy.

 3. Fakultní časopisy mají své závazné grafické a typografické prvky, které se řídí Grafickým manuálem FF UK a vycházejí ze společné formální koncepce. Ve sporných případech o těchto otázkách rozhoduje Ediční referát Oddělení vědy. Rozhodnutí o specifických koncepčních otázkách fakultních časopisů je v kompetenci děkana fakulty.

 4. Redakce fakultních časopisů musí mít své sídlo na adrese FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38. Předseda redakční rady fakultního časopisu musí být zaměstnancem FF UK.

 5. Za obsah, jazykovou a formální přípravu fakultního časopisu odpovídá jeho redakce. Navenek ji pro veškerá jednání zastupuje její předseda, případně jím pověřená osoba, např. vedoucí redaktor.

 6. Ediční referát do vlastní přípravy fakultních časopisů přímo nevstupuje. Koordinuje však předávání časopisů do sazby, výměnu korektur a dohlíží na to, aby jednotlivé redakce předávaly rukopisy řádně připravené.

 7. Fakultní časopisy jsou v tomto roce vydávány zpravidla v nákladu 300 výtisků. Prodejní cena fakultního časopisu je kalkulována Oddělením vědy na základě přímých nákladů vynaložených k výrobě časopisu. Oddělení vědy také rozhoduje o technických otázkách tisku a výši nákladu fakultních časopisů.

 8. Z tohoto nákladu je pro potřeby redakce fakultního časopisu vyčleněno zpravidla 100 výtisků. Za uskladnění a evidenci této části nákladu jsou odpovědné jednotlivé redakce. V případě prodeje je redakce povinna se řídit cenami určenými Oddělením vědy a výtěžek je částí fakultního rozpočtu.

 9. Zbývající výtisky jsou uskladněny a distribuovány prostřednictvím Edičního referátu Oddělení vědy. Kromě bezplatně distribuovaných výtisků (viz. Rozdělovník povinných a autorských výtisků) jsou použity také pro účely fakultní výměny publikací. Zbytek nákladu jde do volného prodeje, který je uskutečňován buď prostřednictvím smluvních partnerů FF UK, nebo přímo v Koordinačním a metodickém centru FF UK. Výjimkou z tohoto ustanovení je distribuce autorských výtisků, kterou v intencích Rozdělovníku zajišťují jednotlivé redakce.

 10. Redakce fakultních časopisů vytváří a spravuje webové stránky fakultních časopisů, na nichž mohou být uveřejňovány aktuality o obsahu čísel a dále abstrakty textů uveřejněných v aktuálních číslech. Volně ke stažení zde mohou být texty, od jejichž vydání uplynuly nejméně dva roky.

 11. Vydávání případné placené elektronické verze fakultního časopisu bude upraveno samostatnou metodikou.

 12. Toto opatření je účinné do 31. prosince 2010.

V Praze dne 10. února 2010

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan FF UK

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)

Příloha č. 1:

Fakultními časopisy, na něž se vztahují ustanovení Opatření děkana č. 4/2010 jsou:

Cornova

Dvacáté století

Fórum sociální práce

Historie, otázky, problémy

Prager wirtschafts- und sozilahistorische Mitteilungen

Slovo a smysl

Studia Ethnologica Pragensia

Studie z aplikované lingvistiky