VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 3/2010 k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2002/2003

Toto opatření je vydáno v souladu s čl. 9, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK, který stanoví maximální dobu studia v doktorském studijním programu na 8 let. Z toho vyplývá skutečnost, že studujícím doktorských studijních programů přijatým ke studiu v akademickém roce 2002/2003 uplyne maximální doba studia dne 30. září 2010. Do tohoto data musí proběhnout také obhajoba disertační práce.

S ohledem na výše uvedené předpisy stanovuji v případě předložení disertační práce studujících přijatých v roce 2002 následující povinnost pro předsedy oborových rad příslušných doktorských studijních oborů:

Nejpozději v poslední den lhůty k odevzdání práce, tj. ve středu 31. března 2010, předložit písemně jména oponentů (včetně jejich předběžného souhlasu s vypracováním posudku ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení disertační práce), školitelský posudek a ve stejném termínu písemně předložit také návrh na jmenování komise pro obhajobu disertační práce.

V případě nedodržení výše uvedených termínů na sebe bere zodpovědnost za případné ukončení studia bez možnosti obhajoby disertační práce těm studujícím, jejichž obhajoba z důvodu nečinnosti oborové rady neproběhne do 30. září 2010, předseda oborové rady.

V Praze dne 19. ledna 2010

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan FF UK

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)