VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 5/2010, kterým se stanovují působnosti a pravomoci proděkanů FF UK. Novelizace ze dne 31. 3. 2011

Na základě Čl. 10 Statutu FF UK a v návaznosti na činnost oddělení děkanátu se stanovují působnosti proděkanů takto:

 1. Proděkan pro vědu a výzkum

  1. Proděkan pro vědu zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.

  2. Oblast činnosti proděkana pro vědu pokrývá zejména oblasti vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti, záležitosti vědeckých hodností, doktorského studia, včetně akreditačního procesu doktorského studia, habilitačního a profesorského řízení, grantové a ediční politiky fakulty.

  3. Podmínky pro činnost proděkana zabezpečuje oddělení vědy a grantový referát fakulty.

 2. Proděkan pro studijní záležitosti

  1. Proděkan pro studijní záležitosti zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek činnosti přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.

  2. Oblast činnosti proděkana pro studijní záležitosti pokrývá zejména celou agendu studijních bakalářských a magisterských programů, jejich uskutečňování a přípravy akreditací, rozhodování o právech a povinnostech studentů, přezkumného řízení v průběhu studia a dokladů o studiu, stipendií, nostrifikací, evaluace výuky a rozvoje a fungování studijního informačního systému, spolupráce s vnějšími subjekty v oblasti studijních záležitostí.

  3. Podmínky pro činnost proděkana zabezpečuje studijní oddělení fakulty a akreditační referát fakulty.

 3. Proděkan pro přijímací řízení a další vzdělávání

  1. Proděkan pro studijní záležitosti zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek činnosti přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.

  2. Oblast činnosti proděkana pro přijímací řízení a další vzdělávání pokrývá zejména agendu přijímacího řízení pro bakalářské, magisterské a doktorské studium, přezkumného řízení v rámci procesu přijímacího řízení, rigorózního řízení, dalšího vzdělávání, poradenských služeb pro studenty FF UK, včetně podpory studentů se speciálními studijními potřebami a spolupráce s vnějšími subjekty v oblasti záležitostí ve své gesci.

  3. Podmínky pro činnost proděkana zabezpečuje referát přijímacího řízení fakulty a Centrum dalšího vzdělávání FF UK.

 4. Proděkan pro zahraničí a vnější vztahy

  1. Proděkan pro zahraničí a vnější vztahy zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek činnosti přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.

  2. Oblast činnosti proděkana pro zahraničí a vnější vztahy pokrývá oblasti zahraničních vztahů, zejména mezinárodní výměny studentů, mezinárodních dohod, mezinárodních studijních programů a ve spolupráci se sekretariátem děkana oblast vnějších vztahů fakulty v mezinárodním kontextu.

  3. Podmínky pro činnost proděkana zabezpečuje zahraniční oddělení fakulty.

 5. Proděkan pro rozvoj

  1. Proděkan pro rozvoj zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.

  2. Oblast činnosti proděkana pro rozvoj pokrývá zejména oblast rozvoje fakulty, zvláště oblast přípravy strategických dokumentů v oblasti investičních akcí, reprodukce majetku, agendu investiční výstavby, rekonstrukcí, modernizace a oprav budov a zařízení a finančních zdrojů. Dále proděkan pro rozvoj dohlíží na činnost provozně správního úseku fakulty, zejména v oblasti tvorby rozpočtu fakulty a jejich základních součástí.

  3. Podmínky pro činnost proděkana zabezpečuje provozně správní úsek fakulty, včetně kanceláře tajemníka fakulty.

 6. Proděkan pro informační zdroje

  1. Proděkan pro informační zdroje zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.

  2. Oblast činnosti proděkana pro informační zdroje pokrývá zejména oblasti informačních technologií, informačních systémů a oblasti knihovních služeb fakulty, dále pak rozvoj internetové prezentace fakulty.

  3. Podmínky pro činnost proděkana zabezpečují pracoviště Knihovna FF UK a Laboratoř výpočetní techniky.

Tímto opatřením se ruší Opatření č. 12/2006.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2011.

Praha 31. 3. 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)