VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 19/2009 – Pravidla FF UK pro správu majetku (navazující na Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze)

Úvodní ustanovení

Podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. k) zákona o vysokých školách patří nakládání s majetkem v souladu se zvláštními předpisy do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy, podle § 6 odst. 2 tohoto zákona organizaci a činnost veřejné vysoké školy upravují její vnitřní předpisy.

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze schválil dne 28. ledna 2000 vnitřní předpis, kterým se podle § 9, odst. 1, písm. b) a § 17, odst. 1, písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách (v platném znění) a podle článku 53, odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze stanovují pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze.

V návaznosti na tento předpis vydává Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta (dále jen fakulta) tato pravidla pro správu majetku.

Část I.

Správou majetku fakulty se rozumí zejména povinnost vést veškerý majetek v evidenci, udržovat jej v řádném stavu, chránit jej a dbát, aby se předešlo jeho poškození, ztrátě, zneužití a odcizení.

Fakulta je povinna majetek užívat k plnění úkolů ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, nebo další tvůrčí činnosti, může majetek užívat i k navazující doplňkové činnosti za úplatu v souladu se zákonem.

Základní postupy účtování a evidence majetku stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a Český účetní standard č. 409.

Část II. – Vymezení základních pojmů

 1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

  DNM je vymezen § 7 vyhlášky 504/2002 Sb. v platném znění. Zahrnuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní DNM s dobou použitelnosti delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případu.

 2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

  DHM je vymezen § 8 vyhlášky. 504/2002 Sb. v platném znění.

  Zahrnuje zejména:

  1. pozemky, stavby včetně budov, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů bez ohledu na výši pořizovací ceny nebo ocenění,

  2. samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než 40 000 Kč.

 3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

  Drobným dlouhodobým hmotným majetkem (DDHM) jsou podle opatření rektora č. 2/2003 movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 3 000 Kč a vyšší a současně nepřesáhne částku 40 000 Kč.

 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

  Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem (DDNM) jsou podle opatření rektora č. 2/2003 zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní nehmotný majetek, jejichž doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 7 000 Kč a vyšší a současně nepřesáhne částku 60 000 Kč.

 5. Drobný hmotný majetek

  Drobným hmotným majetkem (DHM) jsou samostatné movité věci a soubory majetku se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je nižší než 3 000 Kč.

 6. Drobný nehmotný majetek

  Drobným nehmotným majetkem (DNM) je nehmotný majetek, jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je nižší než 7 000 Kč.

Část III. – Evidence majetku fakulty

1. Základní povinnosti při správě majetku

Majetek fakulty musí být předepsaným způsobem zjištěn, sepsán, oceněn a veden v evidenci.

Hmotný majetek musí být řádně udržován a podle potřeby opravován, řádně využíván k plnění úkolů uvedených v článku I, odstavec 2 a chráněn, včetně využití právních prostředků ochrany vůči osobám, které zasáhly do výkonu vlastnického práva, způsobily na majetku fakulty škodu nebo se na úkor fakulty bezdůvodně obohatily.

Ochrana podle odstavce 2 se vztahuje i na nehmotný majetek.

O nakládání s majetkem fakulty rozhoduje děkan fakulty, popř. v rozsahu stanoveném opatřením děkana tajemník.

2. Evidence majetku

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je účetně evidován na rozvahových účtech a po dobu své životnosti je odpisován v souladu s příslušnými předpisy (Opatření rektora 2/2003).

Drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný nehmotný majetek je při výdeji do spotřeby zaúčtován do nákladů a po dobu své životnosti je evidován v podrozvaze.

Drobný hmotný majetek je při výdeji do spotřeby zaúčtován jako spotřeba materiálu a nadále není evidován.

3. Pořízení a zařazení majetku

Dokladem při pořízení majetku je účetní doklad (faktura, doklad o nákupu v hotovosti, kupní smlouva, darovací smlouva aj.), který musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o účetnictví.

Vedoucí pracoviště, řešitel grantu, vedoucí kurzu (dále jen odpovědná osoba) v silně orámované části průvodního listu faktury nebo ve formuláři k pokladnímu vyúčtování (oba formuláře jsou uveřejněny na webových stránkách ekonomického oddělení [1]) vyplní informace nutné pro evidenci majetku (inventáře):

 • číslo pracoviště (třímístné číslo střediska),

 • číslo místnosti, kde bude majetek umístěn,

 • jméno odpovědné osoby (osoby, která je povinna hlásit změny umístění majetku, stavu majetku, změnu odpovědné osoby a podobně)

a předá podklady ekonomickému oddělení.

Po schválení předložených dokladů zařadí pracovník odpovědný za správu majetku příslušný majetek do evidence, vyhotoví protokol o zařazení a spolu se štítkem s inventárním číslem ho předá odpovědné osobě. Odpovědná osoba připevní štítek s inventárním číslem na pořízený majetek a podepsaný protokol vrátí zpět ekonomickému oddělení.

Postup při pořizování některých druhů majetku je stanoven v samostatném opatření děkana.

Část IV. – Převody majetku

1. Převody majetku se uskutečňují na základě návrhu pracoviště

 1. při změně umístění na pracovišti,

 2. při převodu na jiné pracoviště.

Návrh na převedení majetku[2] se předkládá referentce správy majetku, která po kontrole uvedených údajů provede změnu v evidenci.

Část V. – Přebytečný a neupotřebitelný majetek

Přebytečným majetkem je majetek, který fakulta nepotřebuje k plnění svých úkolů. Přebytečný majetek může být nabídnut k odkoupení jiné osobě, popřípadě darován na veřejně prospěšné úkoly.

Neupotřebitelným majetkem jsou věci opotřebené, poškozené nebo zastaralé tak, že nemohou sloužit původnímu nebo potřebnému úkolu. Neupotřebitelný majetek může být nabídnut k odkoupení jiné osobě nebo s ním bude naloženo jako s odpadem.

O tom, že určitý majetek je přebytečný nebo neupotřebitelný rozhodne v rámci své kompetence osoba uvedená v článku 49 Statutu univerzity po komisionálním posouzení věci. Rozhodnutí musí mít písemnou formu.

Zásady a postup jsou uvedeny v článku 6 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze.

Část VI. – Vyřazení majetku

 1. Majetek může být vyřazen:

  1. prodejem,

  2. darováním,

  3. likvidací.

  Majetek je možno vyřadit z evidence až po projednání náhradovou a likvidační komisí (Opatření děkana č. 12/2004) a po schválení tajemníkem fakulty.

 2. Postup při vyřazování majetku

  Pracoviště podá písemný návrh na vyřazení majetku[3] se zdůvodněním. Pokud jde o použitelný předmět, ale pracoviště ho již k plnění svých úkolů nepotřebuje, zajistí referentka správy majetku nabídku jiným pracovištím, v případě nezájmu předloží návrh náhradové a likvidační komisi k vyjádření.

  Nepoužitelný předmět (rozbitý apod.) předloží pracoviště s návrhem na vyřazení k vyjádření těmto pracovištím:

  Laboratoř výpočetní techniky – posudek na výpočetní techniku a slaboproudý inventář,

  Správa budov – posudek na psací stroje, audio-videotechniku, elektro-silnoproudé spotřebiče,

  nábytek.

  Vyplněný formulář předá referentce správy majetku (ekonomické oddělení, 1. patro, místnost 120), která zajistí projednání náhradovou a likvidační komisí a podpis tajemníka s konečným rozhodnutím o vyřazení z evidence. Poté předá pracovišti Protokol o vyřazení z operativní evidence. Až do písemného vyřazení musí inventář zůstat na pracovišti. Jeho likvidaci zajistí náhradová a likvidační komise fakulty. Zápis o způsobu likvidace přiloží referentka SM k odsouhlasenému vyřazovacímu protokolu.

  K vyřazení zcizeného majetku z operativní evidence dochází po doručení Usnesení PČR o odložení věci nebo Vyrozumění poškozeného.

  V případě zcizení fakultního majetku mimo budovu pracoviště nese plnou odpovědnost zaměstnanec, u něhož ke ztrátě došlo a vzniklou škodu projednává náhradová a likvidační komise fakulty ( viz Opatření děkana č. 12/2004).

Část VII. – Svěření majetku zaměstnancům a studentům

Fakulta může svěřit svým zaměstnancům předměty k plnění pracovních úkolů mimo pracoviště. Majetkem fakulty se rozumí i majetek pořízený z prostředků získaných v rámci vědeckovýzkumných projektů.

Zaměstnanec odpovídá za ztrátu předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.

O svěření majetku podle odst. 1 a 2 rozhoduje vedoucí pracoviště, nejde-li o běžné užívání v souvislosti s výkonem práce a studiem, v případě vedoucích pracovníků jejich přímý nadřízený.

Předměty, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč mohou být zaměstnanci svěřeny pouze na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. V ostatních případech je majetek svěřen zaměstnanci na základě písemného potvrzení o převzetí předmětu [4] (formulář je zveřejněn na webových stránkách ekonomického oddělení).

Vyplněný a podepsaný formulář, popř. dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů předá pracovník referentce správy majetku, která zajistí evidenci zapůjčeného předmětu na osobní kartě zaměstnance.

Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech lze na omezenou dobu majetek svěřit studentovi fakulty k plnění úkolů v rámci výzkumných projektů nebo studia. V takovém případě je nutné předem uzavřít se studentem smlouvu o svěření majetku, kterou schvaluje pověřený pracovník vedení fakulty. Originál smlouvy předá vedoucí pracoviště referentce správy majetku.

Část VIII. – Závěrečná ustanovení

1. Tímto opatřením se ruší předchozí pravidla FF UK pro správu majetku (opatření děkana č. 11/2005) včetně dodatku č. 1 (postup pro pořizování výpočetní techniky) a opatření děkana č. 9/2008 – změna dodatku č. 1 k opatření č. 11/2005.

Toto opatření nabývá účinnosti 1. 11. 2009

V Praze dne 21. října 2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

[1] průvodní list faktury, formulář pro pokladní vyúčtování

[2] převodka majetku

[3] návrh na vyřazení

[4] potvrzení o převzetí předmětu

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)