VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 18/2009 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2009

Část I. – Základní ustanovení

Čl. 1

V době od 5. října do 9. října 2009 bude zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to bez výjimky (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování všech do té doby předložených a schválených podkladů, a to jak formou pokladního vyúčtování, tak formou bankovních převodů. Nezbytnou podmínkou pro kompletní zaúčtování je také to, že si všichni nejpozději do 5. října 2009 vypořádají všechny doplatky nebo vratky na základě schválených pokladních vyúčtování v pokladně fakulty. Následně budou zpracovány přehledy o stavu čerpání všech zúčtovacích středisek, které budou příslušným zodpovědným pracovníkům k dispozici od 12. října 2009. Pracovníci odpovědní za čerpání jednotlivých středisek jsou povinni věnovat těmto podkladům náležitou pozornost a předložené údaje důkladně zkontrolovat se svou vlastní evidencí. S případnými nejasnostmi či žádostmi o opravu zaúčtování je nutné se obrace na rozpočtáře (v závislosti na typu zúčtovacího střediska).

Čl. 2

Příjem požadavků na zálohové platby bankovním převodem přijímají paní Tetaurová (tuzemské platby) a paní Ing. Nývltová (zahraniční platby) nejpozději do 13. listopadu 2009.

Čl. 3

Doklady o pořízení majetku, který podléhá evidenci včetně knih a elektronických zdrojů, je nutné předložit pracovišti, které zajišťuje tuto evidenci (KMC, LVT a správa majetku) nejpozději do 13. listopadu 2009. Po tomto termínu lze převzít k evidenci pouze po předchozí dohodě.

Čl.4

Konečný termín pro příjem všech dokladů i vyúčtování zálohových plateb převodem i v hotovosti je stanoven na 4. prosince 2009. Stejný termín platí i pro předložení požadavků na eventuální převod finančních prostředků do fondu účelově určených prostředků spolu se zdůvodněním a návrhem na způsob a termín vyčerpání v následujícím roce.

Znovu upozorňujeme na skutečnost, že doklady, na jejichž základě jsou čerpány dotační prostředky určené na rok 2009, musí být nejen vystaveny v roce 2009, ale také do konce roku 2009 uhrazeny.

Připomínáme všem řešitelům, kteří mají ve svém grantovém projektu spoluřešitele, že je nezbytné doložit potvrzením ekonomického útvaru příslušného spolupříjemce, jak byly přidělené prostředky vyčerpány, a to v termínu dle smlouvy (zpravidla do 15. prosince).

Čl. 5

Termín pro předkládání návrhů pro výplatu odměn z dohod a odměn interním zaměstnancům za vykonanou práci v roce 2009 ze všech zdrojů (i „balíčky“) je do 25. listopadu 2009. Za práci vykonanou v prosinci 2009 je nutné odevzdat návrhy nejpozději 18. prosince 2009.

Čl. 6

Žádosti o pracovní cestu v měsíci prosinci je nutné předložit děkanovi fakulty s odůvodněním ke schválení do 30. září 2009.

Čl. 7

Na požadavky na čerpání finančních prostředků podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel. Výjimky povoluje děkan fakulty.

Část II.

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 16/2008 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2008.

Toto opatření nabývá účinnosti 15.9.2009.

V Praze dne 15. září 2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)