VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 18/2008 – k elektronickému zápisu předmětů a atestací (forem kontroly studia) společného základu v akademickém roce 2008/2009

zpět

1. Úvodní ustanovení

 1. V souvislosti s budováním informačního systému UK a vydávání dodatků k diplomu podle pravidel ECTS upravuje toto opatření povinnosti studujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti vyučujících jsou upraveny opatřením děkana č. 19/2008, povinnosti studujících přijatých ke studiu od akademického roku 2003/2004 nebo později upravuje opatření děkana č. 17/2008.

 2. Toto opatření se týká všech studujících v bakalářských, magisterských, navazujících studijních programech nebo podle §60 v rámci akreditovaných studijních programů bez ohledu na rok přijetí.

 3. Studijní informační systém je přístupný na adrese http://is.cuni.cz. Informace o uživatelském jménu a heslech, stejně jako další nápověda pro používání informačního systému jsou k dispozici na téže webové stránce.

 4. V akademickém roce 2008/2009 budou studující v rámci studijního informačního systému zapisovat:

  • předměty a termíny na atestace (formy kontroly studia předmětu) z filozofie v rámci společného základu;

  • kurzy jazyků v rámci společného základu (zapisuje si student bakalářského a magisterského studia, pokud se rozhodne navštěvovat přípravné kurzy ke zkoušce ze světového jazyka až v rozsahu 156 kontaktních hodin, což odpovídá 3 semestrům výuky po 4 hodinách týdně);

  • zkoušky a konkrétní termíny z jazyků v rámci společného základu.

  Dále budou studující provádět kontrolu zapsaných výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu).

 5. Bez elektronického zápisu do předmětů nemůže studující vykonat příslušné atestace (formy kontroly studia předmětu).

2. Zapisování předmětů

 1. Konkrétní harmonogram a podmínky pro zápis předmětů filozofie, jazykových kurzů a zkoušek v rámci společného základu bude stanoven vedoucími pracovišť zajišťujících výuku (Jazykové centrum, Ústav filozofie a religionistiky) nejpozději do 8. září 2008 a zveřejněn obvyklým způsobem. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny studenty.

 2. Po uplynutí období stanovených dle čl. 2.1. nelze předměty zapisovat ani zapsané předměty škrtat.

 3. Předměty zapisuje student do konkrétního semestru akademického roku. Atestaci (formu kontroly studia předmětu) je nutné splnit ve stanovené lhůtě pro její plnění podle čl. 10, odst. 4 studijního a zkušebního řádu (pro bodové studium), příp. podle čl. 18, odst. 3 pravidel pro organizaci studia (pro kreditní studium).

 4. Po zapsání všech předmětů je studující povinen provést Kontrolu zápisu a upravit zapsané předměty podle jejího výsledku. Kontrola zápisu ověří, zda jsou splněny všechny podmínky pro zápis předmětu; v případě nerespektování výsledku kontroly nebude studujícímu zapsán žádný předmět. Návod k provedení Kontroly zápisu obsahuje nápověda ke studijnímu informačnímu systému.

3. Kontrola zapsaných výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu).

 1. Studující provádí kontrolu zapsaných výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu) průběžně (viz čl. 2.1. opatření č. 17/2008).

 2. V případě zjištěných nesrovnalostí (neshoda data zápisu ve výkazu o studiu a v informačním systému, neshoda ve výsledku atestace (formy kontroly studia předmětu), absence výsledku atestace (formy kontroly studia předmětu) aj.) kontaktuje studující přímo příslušné zkoušející, jejichž povinností je zajistit neprodleně nápravu.

V Praze dne 8. července 2008

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan