VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 17/2008 – k elektronickému zápisu předmětů v akademickém roce 2008/2009

zpět

1. Úvodní ustanovení

 1. V souvislosti s budováním informačního systému UK a vydávání dodatků k diplomu podle pravidel ECTS upravuje toto opatření povinnosti studujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti vyučujících jsou upraveny opatřením děkana č. 19/2008.

 2. Toto opatření se týká všech studujících přijatých od akademického roku 2003/2004 nebo později ke studiu bakalářského, magisterského, navazujícího studijního programu nebo ke studiu podle §60 v rámci akreditovaných studijních programů.

 3. Studijní informační systému je přístupný na adrese http://is.cuni.cz. Informace o uživatelském jménu a heslech, stejně jako další nápověda pro používání informačního systému jsou k dispozici na téže webové stránce.

 4. V akademickém roce 2008/2009 budou studující v rámci studijního informačního systému zapisovat všechny předměty za zimní a letní semestr v termínech uvedených v čl. 2. kromě filozofie, jazykových kurzů a zkoušek v rámci společného základu.

  Zapisování předmětů filozofie, jazykových kurzů a zkoušek v rámci společného základu je upraveno opatřením děkana č. 18/2008.

  Dále budou studující provádět kontrolu zapsaných výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu).

 5. Pro kontrolu studijních povinností pro zápis do dalšího roku studia podle čl. 6 odst. 5 (bodové studium), příp. čl. 4 pravidel pro organizaci studia (kreditní studium) a pro kontrolu studijních povinností před PZK, BZK a SZZK jsou v akademickém roce 2008/2009 rozhodující údaje uvedené ve studijním informačním systému. Pokud si studující předmět nezapíše v souladu s následujícími pokyny, předmět nebude považován za absolvovaný ani v případě, kdy bude atestace (forma kontroly studia předmětu) zapsána ve výkazu o studiu a na kartě atestací (forem kontroly studia předmětu), a nebudou za ni tedy při kontrole studijních povinností započítány body (kredity).

2. Zapisování předmětů za zimní a letní semestr

 1. V období od pondělí 6. října 2008 10 hodin do pátku 31. října 2008 16 hodin budou studující zapisovat předměty navštěvované v zimním semestru 2008/2009, ze kterých budou skládat atestace (formy kontroly studia předmětu) v bezprostředně následujícím či v následujících zkouškových obdobích v souladu s čl. 10 odst. 4 SZŘ (bodové studium), příp. v souladu s čl. 18, odst. 3 pravidel pro organizaci studia (kreditní studium).

 2. V období od pátku 13. února 2009 10 hodin do pátku 13. března 2009 18 hodin budou studující zapisovat předměty navštěvované v letním semestru 2008/2009, ze kterých budou skládat atestace (formy kontroly studia předmětu) v bezprostředně následujícím či v následujících zkouškových obdobích v souladu s čl. 10 odst. 4 SZŘ (bodové studium), příp. v souladu s čl. 18, odst. 3 pravidel pro organizaci studia (kreditní studium).

 3. Po uplynutí výše uvedených období nemůže student předměty zapisovat ani zapsané předměty škrtat. Případné odůvodněné opravy v zápise řeší student na základě řádně podané žádosti se svojí referentkou.

 4. Studující nesmí předmět zapsat v případě, kdy se údaje o předmětu ve studijním informačním systému neshodují s údaji uvedenými Seznamu přednášek pro rok 2008/2009, příp. ve schválených studijních plánech kreditního studia a zejména s praktickou realizací předmětu (název předmětu, hodinová dotace, semestr realizace, druh atestace, formy kontroly studia předmětu, vyučující). V tomto případě studující kontaktuje osobu zodpovědnou za správu studijního informačního systému na příslušné základní součásti; jejich seznam je uveden na webových stránkách studijního informačního systému.

 5. Předměty zapisuje student do konkrétního semestru akademického roku. Atestaci (formu kontroly studia předmětu) je nutné splnit ve stanovené lhůtě pro její plnění podle čl. 10, odst. 4 studijního a zkušebního řádu (pro bodové studium), příp. podle čl. 18, odst. 3 pravidel pro organizaci studia (pro kreditní studium).

 6. Po zapsání všech předmětů je studující povinen provést Kontrolu zápisu a upravit zapsané předměty podle jejího výsledku. Kontrola zápisu ověří, zda jsou splněny všechny podmínky pro zápis do předmětu; v případě nerespektování výsledku kontroly nebude studujícímu zapsán žádný předmět. Návod k provedení Kontroly zápisu obsahuje nápověda ke studijnímu informačnímu systému.

3. Kontrola zapsaných výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu).

 1. Studující provádí kontrolu zapsaných výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu) průběžně (viz čl. 2 opatření č. 19/2008). Pro účely započítání splněných studijních povinností za ak. rok 2008/09 budou brány v úvahu pouze předměty a atestace (formy kontroly studia předmětu) zapsané do studijního informačního systému do 18.9.2009 včetně.

 2. V případě zjištěných nesrovnalostí (neshoda data zápisu ve výkazu o studiu a v informačním systému, neshoda ve výsledku atestace (formy kontroly studia předmětu), absence výsledku atestace (formy kontroly studia předmětu) aj.) kontaktuje studující přímo příslušné zkoušející, jejichž povinností je zajistit neprodleně nápravu.

4. Termíny zkoušek

 1. Studenti se přihlašují ke konkrétním termínům zkoušek v aplikaci Termíny zkoušek – přihlašování.

V Praze dne 8. července 2008

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan