VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 15/2009 – k elektronickému zapisování výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu) v akademickém roce 2009/2010

 1. Úvodní ustanovení

  1. Toto opatření upravuje povinnosti vyučujících v rámci informačního systému UK.

  2. Opatření se týká zapisování výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu) všem studujícím, na které se vztahuje povinnost elektronického zápisu do kurzů dle opatření děkana č. 14/2009.

  3. Studijní informační systém je přístupný na adrese https://is.cuni.cz/studium/index.php. Vyučující obdrží na základě osobního čísla CAS uživatelské jméno a heslo od osoby, která je zodpovědná za správu studijního informačního systému na příslušné základní součásti. Nápověda pro používání informačního systému je k dispozici na výše uvedené webové stránce jako položka v menu a na webové stránce informačního systému http://www.ff.cuni.cz/ff-1436/.

  4. Zkoušející zodpovídá za zapsání výsledků atestací a za shodu údajů ve studijním informačním systému a v indexu; v případě zjištěných nesrovnalostí neprodleně zajistí nápravu. V odůvodněných a předem oznámených případech může vedoucí základní součásti určit jinou osobu, která příslušné výsledky elektronicky zapíše. V tomto případě vedoucí vyhotoví seznam osob pověřených zápisem atestací, zveřejní jej na webových stránkách svého pracoviště a zašle na vědomí Referátu informačního systému. Na oborech s velkým počtem studentů nesmí být tento zástupce totožný s osobou zodpovědnou za správu databáze předmětů.

  5. Vedoucí základní součásti, která realizuje výuku příslušného předmětu, zodpovídá za organizační zajištění zapisování atestací. Osoby pověřené správou studijního informačního systému na příslušné základní součásti jsou zodpovědné za správnost a úplnost údajů o jednotlivých předmětech.

  V případě, že se údaje o předmětu ve studijním informačním systému neshodují s údaji uvedenými v Seznamu přednášek pro rok 2009/2010, příp. se schválenými studijními plány kreditního studia (název předmětu, hodinová dotace, semestr realizace, druh atestace, vyučující), zajistí příslušná základní součást neprodleně nápravu, aby měli studenti možnost si předmět řádně elektronicky zapsat.

 2. Zapisování výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu)

  1. Zapsané výsledky atestací udělených v obou semestrech ak. roku 2009/2010 slouží ke kontrole studijních povinností studentů a jsou podmínkou postupu studentů do dalšího úseku studia podle čl. 6 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu (bodové studium), příp. čl. 4 Pravidel pro organizaci studia (kreditní studium).

  2. Výsledky atestací udělených v zimním semestru 2009/2010 zapisují vyučující nejpozději do sedmi pracovních dnů po udělení příslušné atestace, nejpozději však do 26. února 2010. Výsledky atestací udělených v letním semestru 2009/2010 zapisují vyučující nejpozději do sedmi pracovních dnů po udělení příslušné atestace, nejpozději však do 9. července 2010. Výsledky atestací udělených ve zkouškovém období v září 2010 zapisují vyučující nejpozději do sedmi pracovních dnů po udělení příslušné atestace, nejpozději však do 1. října 2010. Atestace splněné a zapsané po ukončení zkouškového období od 18. září 2010 do 1. října 2010 budou již studentům započítány do dalšího úseku studia.

  3. Atestace uznané v akademickém roce 2009/2010 podle čl. 6, odst. 10 Studijního a zkušebního řádu zapisuje studijní oddělení automaticky nejpozději do tří měsíců od data doručení rozhodnutí o uznání atestací, nejpozději však do 1. října 2010.

 3. Termíny zkoušek

  1. Vyučující využívají k vypisování termínů zkoušek aplikace Termíny zkoušek – vypisování pro zveřejňování konkrétních termínu zkoušek.

V Praze dne 27. července 2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan FF UK v Praze

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)