VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření č. 14/2009 – k elektronickému zápisu oborových předmětů a předmětů společného základu v akademickém roce 2009/2010

 1. 1. Úvodní ustanovení

  1. Toto opatření upravuje povinnosti studujících v rámci studijního informačního systému FF UK v souvislosti s fungováním informačního systému UK a vydávání dodatků k diplomu podle pravidel ECTS.

   1. Opatření se týká elektronického zápisu oborových předmětů a předmětu společného základu – tělesné výchovy; je platné pro studenty bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programů, kteří byli přijati v akademickém roce 2003/2004 a později.

   2. Opatření se rovněž týká elektronického zápisu předmětů společného základu ( filozofie, cizí jazyk); je platné pro všechny studenty bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programů bez ohledu na rok přijetí.

  2. Studijní informační systém je přístupný na adrese https://is.cuni.cz/studium/index.php. Informace o uživatelském jménu a heslech, včetně nápovědy pro používání systému, jsou k dispozici na webové stránce Informačního systému http://www.ff.cuni.cz/ff-1436/.

   1. Studenti bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programů si v akademickém roce 2009/2010 zapisují do studijního informačního systému všechny oborové předměty a předmět společného základu – tělesná výchova na zimní a letní semestr v termínech stanovených Opatřením děkana č. 12/2009 – Harmonogram akademického roku 2009/2010

    (http://www.ff.cuni.cz/ff-1372/ nebo http://www.ff.cuni.cz/ff-7724/).

   2. Dále si všichni studující bez ohledu na rok přijetí zapíší do studijního informačního systému

    · Předměty z filozofie v rámci společného základu

    · Jazykové kurzy v rámci společného základu (zapisuje si student bakalářského a magisterského studia, pokud se rozhodne navštěvovat přípravné kurzy ke zkoušce ze světového jazyka až v rozsahu 156 kontaktních hodin, což odpovídá 3 semestrům výuky po 4 hodinách týdně)

    · Předměty zkouška z jazyka v rámci společného základu

    Termíny a podmínky elektronického zápisu předmětů společného základu (filozofie, jazykové kurzy, jazykové zkoušky) stanoví vedoucí pracovišť, která zajišťují tuto výuku, nejpozději do 11. 9. 2009 a zveřejní je na příslušných webových stránkách a nástěnkách.

  3. Bez elektronického zápisu do předmětů nemůže studující vykonat příslušné atestace (formy kontroly studia předmětu).

  4. Pro kontrolu studijních povinností a tím pro zápis do dalšího roku studia ( čl. 6 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu – bodové studium, čl. 4 Pravidel pro organizaci studia – kreditní studium) a pro kontrolu studijních povinností před PZK, BZK a SZZK jsou v akademickém roce 2009/2010 rozhodující údaje uvedené ve studijním informačním systému. Pokud si studující nezapíše předmět v souladu s uvedenými pokyny, předmět nelze považovat za absolvovaný, a to ani v případě, kdy bude atestace zapsána ve výkazu o studiu (nelze za ni tedy při kontrole studijních povinností započítat body či kredity).

 2. Zapisování předmětů na zimní a letní semestr

  1. Podmínky elektronického zápisu jsou závazné pro všechny studenty. Termíny elektronického zápisu předmětů jsou stanoveny Opatřením děkana č. 12/2009 – Harmonogram akademického roku 2009/2010 (http://www.ff.cuni.cz/ff-1372/ nebo http://www.ff.cuni.cz/ff-7724/ ). U předmětů společného základu (filozofie, jazykové kurzy, jazykové zkoušky) stanovují konkrétní termíny a podmínky elektronického zápisu vedoucí pracovišť, která zajišťují tuto výuku, a zveřejní je na příslušných webových stránkách a nástěnkách.

  2. Student zapisuje předměty do konkrétního semestru akademického roku. Atestaci je nutné splnit ve stanovené lhůtě pro její plnění podle čl. 10, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ( bodové studium), příp. podle čl. 18, odst. 3 Pravidel pro organizaci studia ( kreditní studium).

  3. Po uplynutí termínů stanovených v Harmonogramu akademického roku nemůže student předměty zapisovat ani zapsané předměty škrtat.

  4. V případě, kdy se údaje o předmětu ve studijním informačním systému neshodují s údaji uvedenými v Seznamu přednášek pro rok 2009/2010, příp. ve schválených studijních plánech kreditního studia, a zejména s praktickou realizací předmětu (název předmětu, hodinová dotace, semestr realizace, druh atestace, formy kontroly studia předmětu, vyučující), student si předmět nezapisuje a kontaktuje osobu zodpovědnou za správu studijního informačního systému na příslušné základní součásti; jejich seznam je uveden na webových stránkách studijního informačního systému (http://www.ff.cuni.cz/ff-1438/). Její povinností je tuto nesrovnalost odstranit.

  5. Po zapsání všech předmětů je studující ve svém zájmu povinen provést v systému Kontrolu zápisu a upravit zapsané předměty podle jejího výsledku. Kontrola zápisu v systému ověří, zda jsou splněny všechny podmínky pro zápis do předmětu; v případě nerespektování výsledku Kontroly nebude studujícímu zapsán žádný předmět. Návod k provedení Kontroly zápisu v systému obsahuje nápověda ke studijnímu informačnímu systému.

 3. Zkontrolování zapsaných výsledků atestací

  1. Studující si kontroluje zapsané atestace průběžně. Pro započítání splněných studijních povinností za ak. rok 2009/2010 budou brány v úvahu pouze předměty a atestace zapsané do studijního informačního systému do 17.9. 2010 ( viz. Harmonogram akademického roku 2009/2010).

  2. V případě zjištěných nesrovnalostí (neshoda data zápisu ve výkazu o studiu a v informačním systému, neshoda ve výsledku atestace, absence výsledku atestace aj.) studující kontaktuje přímo příslušné zkoušející, případně osoby pověřené zápisem výsledků na jednotlivých základních součástech, které výuku garantují; jejich povinností je zajistit neprodleně nápravu.

 4. Termíny zkoušek

  1. Studenti se přihlašují na konkrétní termíny zkoušek (atestací) elektronicky v aplikaci Termíny zkoušek – přihlašování.

V Praze dne 27. července 2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan FF UK v Praze

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)