VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 13/2009 – Výčet funkcí, na které se vztahuje zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Dnem 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Tento zákon upravuje:

 1. povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit,

 2. povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má,

 3. omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi,

 4. odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení povinností stanovených tímto zákonem, včetně sankcí, které lze veřejnému funkcionáři za porušení těchto povinností uložit.

 1. Dle § 2 odst. 2 písm. d) je veřejným funkcionářem také vedoucí zaměstnanec právnické osoby vzniklé ze zákona, pokud řídí další vedoucí zaměstnance. Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova v Praze byla jako veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahují se povinnosti stanovené v tomto zákoně i na vedoucí zaměstnance univerzity a jejích součástí, pokud tito vedoucí zaměstnanci řídí další vedoucí zaměstnance (dále jen „veřejní funkcionáři“). Dle podmínek FF UK jsou veřejnými funkcionáři FF UK děkan, tajemník a proděkani.

 2. Povinnosti veřejných funkcionářů vyplývající ze zákona o střetu zájmů:

  1. Povinnosti týkající se výkonu funkce.

  2. Omezení spočívající v zákazu vykonávat některé činnosti po určitou dobu po skončení výkonu funkce – netýká se veřejné vysoké školy.

  3. Povinnosti spočívající v pravidelném podávání oznámení o souběžně vykonávaných činnostech a některých dalších právních skutečnostech.

 3. Veřejný funkcionář podává formou čestného prohlášení oznámení o:

  1. osobním zájmu (dále jen „oznámení o osobním zájmu“),

  2. jiných vykonávaných činnostech (dále jen „oznámení o činnostech“),

  3. majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (dále jen „oznámení o majetku“),

  4. příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení o příjmech, darech a závazcích“).

 4. Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích se podávají nejen v případě, že některá ze skutečností uváděných v těchto oznámeních nastala, ale i v případě, že nenastala. Pouze oznámení o osobním zájmu se podává pouze tehdy, pokud určitý osobní zájem při projednávání dané věci ze strany veřejného funkcionáře existuje.

 5. Veřejný funkcionář je povinen oznámení o skutečnostech podle § 9 až 11 podávat pravidelně vždy nejpozději do 30. června kalendářního roku za uplynulý rok, a to po celou dobu výkonu funkce. V případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce. Formuláře jsou uvedené v příloze vyhlášky č. 578/2006 Sb. Tyto formuláře lze vytisknout z www stránek Ministerstva spravedlnosti nebo FF UK, kde jsou přílohou tohoto opatření, a bude možné je podávat i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem. Oznámení podává veřejný funkcionář Univerzity Karlovy, resp. Filozofické fakulty Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jakožto evidenčnímu orgánu podle § 14 zákona.

V Praze dne 10.6.2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

Příloha

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)