VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 27/2006 – k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Filozofické fakulty

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta (dále jen fakulta) umožňuje, v souladu s ustanoveními Zákoníku práce, stravování zaměstnanců.

I.

Zaměstnavatel zajišťuje svým zaměstnancům stravování formou možnosti odběru jednoho hlavního jídla ve vlastních stravovacích zařízeních, popř. v dalších, smluvně zajištěných zařízeních za podmínek stanovených kolektivní smlouvou.

II.

Doplňkovou formou zajištění stravování je možnost odběru stravovacích poukázek za podmínek stanovených Pravidly pro vydávání stravovacích poukázek, která jsou přílohou tohoto opatření.

III.

Pracovník může čerpat příspěvek na stravování pouze jedním z výše uvedených způsobů. Změna způsobu je možná nejdříve k prvnímu dni následujícího měsíce po měsíci podání žádosti vyjma období, kdy nejsou v provozu příslušná stravovací zařízení. Změna se provádí na základě písemné žádosti zaměstnance.

Příspěvek na stravování se vztahuje na všechny zaměstnance bez výjimky a bude zaměstnanci poskytnut za každý pracovní den v měsíci, ve kterém zaměstnanec odpracuje alespoň 4 hodiny nepřetržité práce a v případech uvedených v kolektivní smlouvě. Přestávky na jídlo a oddech se do časového úseku nepřetržitého trvání práce nezapočítávají. Příspěvek se neposkytuje zaměstnanci, při nepřítomnosti v práci a zaměstnanci na pracovní cestě, pokud pobírá cestovní náhrady podle zákona.

IV.

Stravenky ve vlastních stravovacích zařízeních UK jsou vydávány pracovníkům fakulty v těchto stravovacích zařízeních na základě dohod mezi fakultou a stravovacím zařízením po uhrazení odpovídající finanční částky v pokladně stravovacího zařízení.

V.

Ruší se Zásady pro poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Filozofické fakulty vydané s účinností k 1.1. 2004.

VI.

Toto opatření nabývají účinnosti dne 1.11. 2006

V Praze dne 1.11. 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan fakulty

příloha:

Pravidla pro poskytování stravovacích poukázek