VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 26/2006 – Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Filozofické fakulty UK (dále jen FF UK)

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům FF UK vycházejí z novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změny přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel hospodaření.

1. Tvorba fondu

Zdrojem sociálního fondu je příděl na vrub nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

2. Použití fondu – podmínky poskytování příspěvků

Prostředky sociálního fondu lze v souladu s Pravidly hospodaření použít na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění zaměstnancům FF UK z prostředků sociálního fondu. Nárok na příspěvek pro tyto účely má zaměstnanec FF UK,

  1. jehož pracovní poměr vůči FF UK trvá alespoň 3 roky,

  2. jehož výše pracovního úvazku na FF UK činí a nejméně 3 roky činila 1,0.

Zaměstnanci se zdravotním postižením ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, mají nárok na příspěvek bez ohledu na dobu trvání pracovního poměru po uplynutí zkušební doby v případě, že mají úvazek 0,5 a vyšší. Zaměstnanec splňující uvedené podmínky má v úhrnu nárok na příspěvek ve výši 100 % vlastního vklad, maximálně však do výše 500,- Kč měsíčně.

3. Poskytování příspěvků

Zaměstnanec FF UK, kterému vznikl nárok podle článku 2 tohoto pokynu na poskytování příspěvku a má o něj zájem, předá žádost osobnímu oddělení spolu s kopií smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem (smlouvu o soukromém životním připojištění), případně s dodatkem smlouvy upravujícím příspěvek organizace o příslušnou částku. Osobní oddělení po kontrole všech formálních náležitostí zabezpečí vyplácení příspěvku. Osobní oddělení odpovídá za ukončení plateb v okamžiku zániku nároku na příspěvek. O  příspěvek nelze žádat se zpětnou platností. V případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno delší než 1 měsíc, je mu poskytování příspěvku zastaveno na dobu čerpání tohoto volna. Zaměstnanec ztrácí nárok na příspěvek v případě, že přestal být zaměstnancem FF UK, došlo ke změně podmínky uvedené v čl. 2 odst. b) pokynu nebo cyklus pojištění byl ukončen či skončil z jiných důvodů. Zaměstnanec je povinen o ukončení pojištění nebo o snížení částky, kterou si přispívá z vlastních prostředků, v dostatečném předstihu upozornit osobní oddělení.

4. Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 9. října 2006. Příspěvky budou za zaměstnance, kteří splňují tímto pokynem stanovené podmínky, poprvé uhrazeny za měsíc následující po měsíci, kdy byly osobnímu oddělení předloženy požadované doklady.

V Praze dne 4. října 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan fakulty

Příloha:

Žádost o poskytnutí příspěvku

Zdůvodnění:

Tvorba fondu je podle pravidel hospodaření UK v rozmezí 1,3 % – 2 % objemu mzdových nákladů. V současné době fakulta tvoří fond ve výši 1,3 %. Předpokládá se, že tuto výši bude možné operativně navyšovat podle finanční situace fakulty s cílem dosáhnout plné procentní výše tvorby fondu. Opatření počítá se vznikem nároku na čerpání z fondu pro cca 500 zaměstnanců. Jelikož není v tuto chvíli jasné, kolik zaměstnanců možnost čerpání příspěvku využije, není užití čerpání fondu navrhováno ve větším rozsahu. Předpokládá se, že intenzita čerpání bude postupně vyhodnocena za účelem případného rozšíření rozsahu užití fondu. Proti znění předpisu, které je v čl. 16b, odst. 3, písm. c) neurčité a podporu zaručuje pracovníkům, kteří mají vlastní příspěvek ve výši 500,- Kč, počítá fakultní opatření s tím, že příspěvek bude v poměrné výši náležet všem oprávněným zaměstnancům.