VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 17/2007 – upřesňující organizaci studia v doktorských studijních programech

I. Preambule

Toto opatření upřesňuje IV. Úplné znění STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ze dne 28. dubna 2006, PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Filozofické fakultě UK, které zůstávají v platnosti.

II. Oborové rady

 1. Oborová rada je ustanovena dle článku 23 Statutu Univerzity Karlovy v Praze.

 2. Oborová rada má nejméně 5 členů. Členy jmenuje rektor na základě návrhu děkana po předchozím schválení vědeckou radou fakulty. Členství v oborové radě trvá po dobu platnosti akreditace studijního oboru. Členové oborové rady mohou být pověřeni výkonem funkce opakovaně. Na návrh děkana a po schválení vědeckou radou fakulty rektor může odvolat členy oborové rady ještě před uplynutím lhůty vymezené platností akreditace.

 3. Členové si ze svého středu volí předsedu, kterého navrhují děkanovi fakulty, jenž navrženého kandidáta pověří funkcí předsedy po dobu platnosti akreditace studijního oboru.

 4. Návrh na rozšíření, doplnění či nahrazení členů oborové rady podává její předseda děkanovi, který po projednání v rámci kolegia děkana návrh postoupí ke schválení vědecké radě fakulty.

 5. Předseda oborové rady je povinen na vyžádání zpravit děkana fakulty o realizaci doktorského studijního programu a o činnosti příslušné oborové rady.

 6. Činnost oborové rady probíhá dle části III Studijního a zkušebního řádu Filozofické fakulty UK.

III. Státní závěrečná zkouška

Konání státní závěrečné zkoušky probíhá dle čl. 10 IV. Úplného znění Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu Filozofické fakulty UK.

IV. Obhajoba disertační práce

 1. Konání obhajoby disertační práce probíhá dle čl. 10 IV. Úplného znění Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a dle čl. 16 Studijního a zkušebního řádu Filozofické fakulty UK.

 2. Termín obhajoby stanoví děkan na návrh předsedy oborové rady zpravidla tak, aby bylo možné vykonat obhajobu nejpozději šest měsíců od podání přihlášky.

 3. Oborová rada navrhuje děkanovi fakulty předsedu a členy komise. Komise sestává minimálně ze tří členů. Členem komise musí být pouze člen oborové rady, ve výjimečných případech i odborníci (aspoň s titulem Ph.D.), které schvaluje vědecká rada po předchozím písemném zdůvodnění předsedou oborové rady adresovanému děkanovi fakulty. Navržení členové komise musí předsedovi oborové rady vyjádřit písemný souhlas s členstvím v komisi. Předsedou komise nikdy nesmí být ani školitel, ani oponent práce. Školitel bývá zpravidla členem komise. Školitel musí předat předsedovi komise písemné vyjádření, že byl seznámen s obsahem disertační práce.

 4. Nejpozději v den odevzdání práce musí předseda oborové rady předložit písemně stanovené oponenty včetně jejich předběžného souhlasu s vypracováním posudku do jednoho měsíce od obdržení disertační práce. Jeden z oponentů by neměl být členem akademické obce Filozofické fakulty UK. Jsou-li oponenti členy oborových rad, mohou být jmenováni členy komise s právem hlasovat.

 5. e) Oponenti a školitel vypracují posudek nejpozději do jednoho měsíce od obdržení práce. Oponentský posudek musí obsahovat jednoznačné vyjádření, zda oponent doporučuje, či nedoporučuje práci k obhajobě. Všechny posudky musí být nejpozději měsíc před konáním obhajoby uloženy v úřední dokumentaci studentova studia a zaslány studentovi na jím uvedenou adresu.

 6. K obhajobě dochází i tehdy, jsou-li oba posudky záporné, nepožádá-li však doktorand předsedu oborové rady a předsedu komise písemně o stažení práce a stanovení nového termínu obhajoby. I v tomto případě má doktorand nárok seznámit se s obsahem oponentských posudků.

 7. Výsledek obhajoby se stanovuje na základě tajného hlasování. Hlasují pouze členové komise. Hlasuje se „prospěl/a“ – „neprospěl/a“. Neplatný hlas je považován za hlas záporný. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

V. Náležitosti disertační práce

 1. Disertační práce je odevzdávána ve třech tištěných exemplářích v pevné vazbě včetně jedné elektronické verze.

 2. Práce se odevzdává zpravidla v jazyce akreditace. Jiný jazyk práce musí schválit oborová rada a musí být uveden v individuálním studijním plánu doktoranda. Schválená žádost se odevzdává spolu s přihláškou k obhajobě na oddělení vědy.

 3. Rozsah disertační práce stanovuje příslušná oborová rada na základě metodologických standardů příslušného oboru (srv. čl. 23, odst. 7 Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě UK). Obrazové přílohy vždy tvoří samostatnou přílohu za textem a nepočítají se k rozsahu. V případě rozsáhlejších prací nad 200 stran je možné podat práci s oboustranně tištěným textem.

 4. Titulní list práce musí kromě označení „disertační práce“ obsahovat následující údaje:

  • název univerzity, fakulty a oboru doktorského studia,

  • jméno autora práce,

  • název práce,

  • jméno školitele, případně konzultanta práce,

  • rok podání práce,

  • na samostatném listě za titulním listem musí být prohlášení autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem disertační práci vypracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité prameny a literaturu.“

 5. Na závěr práce musí být uvedeno shrnutí v českém a anglickém jazyce.

 6. Pro účely obhajoby předloží doktorand teze disertační práce v jazyce akreditace a v počtu 10 exemplářů, jejichž rozsah nesmí překročit 15 stran formátu A4. Teze obsahují následující údaje:

  • Název univerzity, fakulty a základní součásti, kde se obhajoba koná.

  • Studijní program.

  • Jméno studenta.

  • Název disertační práce v češtině a angličtině.

  • Jméno vedoucího práce, resp. konzultanta.

  • Rok podání práce.

VI. Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti od zahájení akademického roku 2007/2008.

V Praze dne 14. května 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan