VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 14/2006 – podmínky a pravidla poskytování finanční podpory z prostředků specifického výzkumu na studentské projekty a projekty spolupráce akademických pracovníků se studenty a na stipendia. Novelizace z 1. 12. 2006

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Cílem podpory je:

  Podpořit studenty doktorských a magisterských studijních programů ve vědecko- výzkumných aktivitách probíhajících v rámci UK FF, které nelze hradit z prostředků kateder a jejichž rámec přesahuje běžné studijní povinnosti, a dále podpořit společný výzkum akademických pracovníků se studenty magisterských a doktorských studijních programů na UK FF.

 2. O finanční podporu ze specifického výzkumu lze žádat na základě předložení projektu.

Čl. 2 Oprávnění žadatelé

 1. Předkladatelem projektu může být:

  1. Student doktorského nebo magisterského studijního programu v prezenční formě studia. Student musí být v prezenční formě studia po celou dobu řešení projektu.

  2. Akademický pracovník, pokud je školitelem nebo vedoucím práce studentů; projekt zahrnuje společné výzkumné aktivity se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů.

Čl. 3 Charakter a formální podoba projektu

 1. Žádost musí mít charakter většího, uceleného, propracovaného projektu.

 2. Žádosti předkládají řešitelé na předepsaných kompletně vyplněných formulářích (ŽÁDOST o podporu ze zdrojů specifického výzkumu UK FF), které jsou přílohou tohoto opatření. Pokud je řešitelem projektu student, vyplňuje formulář, který je přílohou č. 1, pokud je řešitelem projektu akademický pracovník, vyplňuje formulář, který je přílohou č. 2.

 3. Maximální rozsah části „Vlastní projekt“ jsou nejvýše 3 normostrany. Neúplně vyplněné žádosti nebo žádosti přesahující stanovený rozsah části „Vlastní projekt“ jsou vyloučeny z posuzování.

 4. V projektu musí být jasně definovaný záměr, cíl a kontrolovatelný výstup a musí obsahovat komentovanou ekonomickou rozvaha nákladů projektu.

 5. Pokud je hlavním řešitelem projektu student, je součástí žádosti vyjádření školitele k navrhovanému projektu.

 6. K projektu se vždy písemně vyjadřuje a doporučuje ho (resp. nedoporučuje) vedoucí katedry nebo ředitel ústavu. Toto vyjádření je povinnou přílohou žádosti.

 7. Délka trvání projektu je max. 1 kalendářní rok. Pokračování projektu v dalším roce je umožněno pouze v případě výjimečných výsledků dosažených při řešení projektu.

Čl. 4 Lhůta pro předložení projektů

 1. Projekty musí být předloženy na grantový referát nejpozději do 31. ledna daného kalendářního roku a to na daný kalendářní rok. Děkan může vyhlásit během roku 2. kolo pro podání projektů.

Čl. 5 Schvalování projektů a zprávy o výsledcích

 1. Podporu projektům uděluje děkan. Při udělování podpory projektům bere děkan v úvahu stanovisko vedoucího příslušného vedoucího katedry nebo ředitele ústavu a školitelů zúčastněných studentů uvedená v přílohách projektových žádostí, dále stanovisko proděkana pro rozvoj a dalších orgánů, jejichž poradní hlas si vyžádá.

 2. Seznam podpořených projektů na daný kalendářní rok je nejpozději do 29.února uveřejněn na webových stránkách fakulty.

 3. V průběhu měsíce června, nejpozději k 30. červnu daného kalendářního roku předkládá řešitel průběžnou zprávu o dosavadním průběhu řešení projektu a čerpání finančních prostředků. Pokud je řešitelem student, součástí zprávy je vyjádření školitele.

 4. Nejpozději k 15. prosinci daného kalendářního roku předkládá řešitel zprávu o dosažených výsledcích projektu, proběhlých aktivitách a podrobný komentář k čerpání přidělených finančních prostředků. Pokud je řešitelem student, součástí zprávy je vyjádření školitele.

  Součástí zprávy o dosažených výsledcích projektu je vždy vyjádření vedoucího katedry nebo ředitele ústavu.

 5. Zprávy schvaluje proděkan pro rozvoj. V případě potřeby si proděkan vyžádá stanovisko komise pro vědu. Sumarizaci výsledků a výstupů následně předkládá děkanovi.

Čl. 6 Čerpání finančních prostředků

 1. Maximální výše požadovaných finančních prostředků na projekt není omezena, musí však být úměrná aktivitám a výstupům realizovaným v rámci projektu.

 2. Stipendia poskytovaná v rámci podpory na specifický výzkum jsou považována za stipendia hrazená z jiných zdrojů.

 3. Nejpozději k 30.listopadu daného kalendářního roku řešitel předkládá veškeré účetní doklady, které se týkají řešeného projektu, na ekonomické oddělení FF UK.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 1. Podpořené projekty budou realizovány na základě Dohody o čerpání prostředků na specifický výzkum, kterou UK FF uzavře s hlavními řešiteli podpořených projektů. V dohodě bude stanoven schválený rozpočet a pravidla jeho čerpání, jakož i další pravidla realizace projektu.

 2. Podmínkou pro uzavření Dohody o čerpání prostředků na specifický výzkum je u projektů, jejichž hlavním řešitelem je student, absolvování školení o hospodaření s přidělenými finančními prostředky.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 1. Student, který je hlavním řešitelem projektu, je povinen v případě, že ukončí, přeruší nebo změní formu svého studia, neprodleně tuto skutečnost oznámit grantovému referátu UK FF. V případě ukončení, přerušení nebo změny formy studia studenta během kalendářního roku, na který byly finanční prostředky přiděleny, je financování projektu ukončeno.

 2. Tato novelizace opatření děkana č. 14/2006 ze dne 2.5. 2006 ruší platnost předchozích novelizací.