VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 17/2006 – k pravidlům emailové komunikace na FF UK

  • Emailová komunikace (zasílání elektronických zpráv) je považována za oficiální způsob vnitrofakultní korespondence a komunikace fakulty se studenty. Fakulta bude uplatňovat své právo zasílat emailové zprávy všem zaměstnancům a studentům a předpokládá, že tyto emaily budou včas přečteny. Všechny zprávy zaslané elektronickou poštou podléhají stejným pravidlům v oblasti veřejných informací a ochrany soukromí jako jiné typy oficiální fakultní komunikace.

  • Tato pravidla platí pro všechny zaměstnance a zapsané studenty FF UK. Oficiálním sdělením zaslaným elektronickou poštou mohou být zprávy zaslané skupině příjemců (například všem přijatým studentům), nebo se může jednat o email určený pouze jednomu příjemci.

  • Každý zaměstnanec resp. student musí převzít pod svou správu oficiální emailovou adresu jmeno.prijmeni@ff.cuni.cz resp. loginname@ff.cuni.cz. Na tuto adresu bude fakulta zasílat úřední emailová sdělení. Je odpovědností každého uživatele udržovat ve své schránce přiměřené volné místo. Očekává se, že zaměstnanci a studenti budou své emailové schránky kontrolovat často a pravidelně tak, aby byli dobře informováni o sděleních fakulty. LVT zodpovídá za zajišťování centrálních emailových serverů a adres, které fakultě umožňují rozesílání oficiálních sdělení. Všichni zaměstnanci a studenti automaticky získají emailovou adresu od LVT spolu se svým uživatelským účtem. Bude jim umožněno její spravování prostřednictvím poštovního klienta nebo přes webové rozhraní. Každý uživatel si může nastavit přeposílání tohoto oficiálního emailu na svoji soukromou emailovou adresu. V tomto případě fakulta nenese odpovědnost za problémy vzniklé používáním emailových adres externích poskytovatelů (například @seznam.cz, @hotmail.com). Od data vydání tohoto opatření je lhůta pro přesměrování oficiálního emailu na soukromou adresu 6 týdnů, po uplynutí této doby bude u studentů a pracovníků využívána pouze oficiální adresa.

  • V případě výslovné žádosti studenta, je možné vytvořit paralelní emailovou adresu ve tvaru jméno.prijmení@ff.cuni.cz, přičemž si fakulta vyhrazuje právo, tuto paralelní adresu v případě nutnosti bez náhrady zrušit.

  • Emailová pošta je určena primárně k pracovním a studijním účelům. Není dovoleno:rozesílání nevyžádaných emailů (spam, junk mail). Do této kategorie patří mimo jiné komerční reklama, informativní oznámení a politická prohlášení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti vytvářet emaily s falešnou identitou, (tj. s pozměněnou emailovou hlavičkou za účelem falšování identity odesílatele)záměrně odesílat zprávy se soubory obsahujícími viry, trojské koně a jiné nebezpečné přílohy pokoušet se proniknout na účty jiných uživatelů a porušovat jakýmkoliv způsobem platné zákony ČR a dobré mravy (např. používání vulgarismů, nebo poškozování dobrého jména Univerzity Karlovy).

  • Pedagogové fakulty mají možnost rozhodnout se, zda a jakým způsobem budou ve svých kurzech využívat email či jinou formu elektronické komunikace. Tyto požadavky musí specifikovat v sylabu svých kurzů.

  • Pravidla používání emailové komunikace jsou závazná pro všechny zaměstnance a studenty FF UK a jsou uplatňována i v komunikace s mimofakultními subjekty. Rozhodujícím a odpovědným orgánem při realizaci této politiky je proděkan pro informační zdroje.

V Praze dne 31. 5. 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.,

děkan