Archiv

Na výstavě Z rodinného alba pořádané Památníkem národního písemnictví se podíleli lingvisté z Filozofické fakulty UK

Centrální část expozice, která představí příběhy česko-slovenského kulturního sbližování, připravil dr. Jan Bičovský z Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK a platformy Library of Languages a Zuzana Oceláková a Natalia Nudga z Fonetického ústavu FF UK. Multižánrová expozice je v Letohrádku Hvězda k vidění do 8. září.

Praindoevropština I, II

Monografie Praindoevropština I, II Jana Bičovského představuje v prvním svazku syntézu současného stavu bádání indoevropské srovnávací jazykovědy v podobě mluvnice rekonstruovaného indoevropského prajazyka, přičemž reflektuje nejnovější poznatky a teorie, včetně autorových, a zasazuje praindoevropštinu jakožto jazyk do kontextu současné synchronní i diachronní typologie. Druhý svazek doplňuje samotnou mluvnici dalším aparátem, a to jednak uvedením do historie a metod indoevropeistiky, jednak krátkým shrnutím dokladů a historie […]

Před sto lety identifikoval Bedřich Hrozný chetitštinu jako indoevropský jazyk

Mezinárodní konference Hrozný and Hittite: The First Hundred Years se účastní odborníci zabývající se klínopisem, srovnávací jazykovědou, historií starověkého Předního východu, archeologové a religionisté.

Oceněný jaghnóbsko-český slovník zachycuje vymírající jazyk

V soutěži o cenu Slovník roku 2014, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů, nedávno sklidil úspěch jaghnóbsko-český slovník Mgr. Ľubomíra Nováka, Ph.D., z Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK.