FF UK pro udržitelnost

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy realizuje v rámci své působnosti mnoho aktivit pro podporu udržitelné budoucnosti. Ve strategickém plánování navazuje vedení fakulty na dokumenty Univerzity Karlovy a programově se připojujeme k projektu OSN 2015–2030 Sustainable Development Goals (SDGs). V souladu s cíli OSN chápeme pojem „udržitelný rozvoj“ ve své komplexnosti a kromě životního prostředí pod něj spadají i oblasti jako kvalitní vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalitní život, inovace a další. Zároveň jsme na začátku roku 2022 deklarovali náš zájem být součástí pilotního vzorku pro energetický audit budov a hospodaření.

Univerzita Karlova jako celek se zavázala přispívat k naplňování cílů udržitelného rozvoje zejména ve svých primárních rolích, tedy ve vzdělávání a ve výzkumu, ale i ve třetí roli univerzit, kterou je služba veřejnosti jako například podíl na veřejné debatě, popularizace výsledků výzkumu a jejich přenos do praxe. Zároveň však díky vzdělávání dalších generací a výzkumu nese za další vývoj i svou zodpovědnost, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni:

Vzdělávání
Věda a výzkum
Třetí role
Internacionalizace
Veřejné zakázky
Zelená univerzita

Udržitelný rozvoj v provozu fakulty

  • Udržitelné hospodaření s odpady: hlavní budova (nám. Jana Palacha 2) je vybavena nádobami na papír a plast, v prostorách dvora se nachází kontejner na sklo, také na bioodpad z provozovny bufetu, byla rovněž sběrná nádoba na baterie.
  • Udržitelný úklid: FF UK se trvale zaměřuje na opakované používání obalů na čisticí prostředky. Rovněž očistu mopů a dalších pomůcek na vytírání si personál úklidu zajišťuje samostatně v budově, a tak nedochází k dopravně náročnému převozu do příslušných čistíren. Hygienické potřeby jsou zásadně obstarávány z recyklovatelných materiálů.
  • Udržitelná spotřeba: FF UK má v pronájmu nápojové automaty, které umožňují čepování nápojů do vlastních nádob.
  • Údržba vybavení: FF UK má ve sklepních prostorách dílnu, ve které dochází k průběžným opravám veškerého zařízení a vybavení, čímž se prodlužuje životnost mobiliáře.
  • Specifické postupy iniciované FF UK v Kampusu Hybernská: V budově je umístěna recyklační dílna nábytku (Cirkulární dílna), jejíž spuštění bylo původně umožněno díky grantu Pražských služeb a.s. Dále zde byl spuštěn experimentální projekt tzv. Knihovny věcí, tj. dočasné půjčování, jež potenciálně může snižovat spotřebu. Rovněž byl uveden do provozu retenční systém na sběr dešťové vody a její následné využití na toaletách. Dále byl spuštěn projekt zazelenění Kampusu, na který FF UK získala grantovou podporu MHMP a následně přizvala studenty a akademiky České zemědělské univerzity, čímž byl otevřen další rozměr možné spolupráce mezi univerzitami a městem.

Udržitelný rozvoj ve vzdělávání a výzkumu na fakultě

Na mnoha ústavech a katedrách probíhají pedagogické a výzkumné aktivity pro posílení udržitelné budoucnosti, mnoho kateder podporuje vznik absolventských prací s touto tematikou, ale zavádí i takové kurzy. Níže uvedený výčet není vyčerpávající, více lze dohledat přímo v nabídce předmětů v SIS či v kalendáři akcí FF UK.

Katedra andragogiky a personálního řízení zařazuje do řady vyučovaných předmětů různé aspekty udržitelného rozvoje: kvalita života (ve vztahu k sociální odpovědnosti organizací, v kontextu stárnoucí společnosti aj.), globální vzdělávání, občanské vzdělávání dospělých, environmentální vzdělávání aj. Podílela se na projektu: Pražští senioři a heat waves – vzděláním ke zvýšení odolnosti zranitelné skupiny, Arnika – Centrum pro podporu občanů (Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019).

Na Katedře estetiky se vícero kurzů zaměřuje na estetickou hodnotu životního prostředí obecně, ale i specifičtěji na estetiku města, krajiny či přírody: Environmentální estetika, Estetika krajiny, Estetika přírody, Mimoumělecké estetično aj.

Na Katedře sociologie se tématu přímo věnovalo či věnuje několik kurzů: Environmental Sociology, Introduction to Animal Studies či Výzkumný projekt: environmentálně signifikantní chování. Téma se částečně objevuje také v dalších kurzech – Základy sociologie, Základy ekonomie, Ekonomický růst aj. Katedra se podílí na projektu zaměřeném na carbon-capture-and-storage, který byl podán na TA ČR.

Středisko ibero-amerických studií rozvíjí téma ochrany přírody ve výuce přímo, a to v její specifické variantě rozšířené v andských zemích („buen vivir“), která akcentuje práva přírody jako autonomní entity.

Na Ústavu anglofonních literatur a kultur probíhají dva ekokritické výběrové semináře v angličtině: doc. Mariana Machová vede „Ecopoetry: Ecocritical Approaches to American Poetry“ a dr. Daniela Theinová „Ecology in Modern Irish Poetry“.

Ústav germánských studií podporuje téma v literárněvědných kurzech (ekologická tematika se výrazně uplatňuje v současné finské literatuře).

Na fakultě funguje bistro Mezi řádky provozované sociálním podnikem. Studentům a zaměstnancům fakulty nabízí čerstvé pečivo z vlastní řemeslné pekárny, fair trade kávu i teplé obědy včetně vegetariánských jídel. Bistro zajišťuje také sociální podporu – na pomocných pozicích zde pracují lidé se zdravotním postižením.

Podcast Udržitelná Karlovka přibližuje agendu udržitelnosti, environmentu a zelených inovativních přístupů k životu na Univerzitě Karlově. Úvodní díl poslouchejte na Spotify zde.

Kdo v součanosti tvoří Univerzity za klima? Jak studenti vnímají vysoké školy v kontextu klimatikých výzev a čím právě ony mohou přispět? Poslouchejte na Spotify zde.

S Karlem Theinem z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK o udržitelnosti nejen v kontextu environmentálních výzev. Poslouchejte na Spotify zde.

S Markétou Braun Kohlovou, socioložkou, která zkoumá environmentální fenomény z pohledu sociologie a také psychologie a ekonomie. Poslouchejte na Spotify zde.

Tři studentky FF UK se studentkou PřF UK se dostaly do finále oxfordské soutěže Map the System s Biowaste projektem. Poslouchejte na Spotify zde.

Kateřina Bohuslavová je ředitelkou nového útvaru ESG skupiny ČEZ, absolventkou FF UK. Jak je udžitelnost vnímána ve velkých firmách? Poslouchejte na Spotify zde.

Širší kontext udržitelného rozvoje, jeho možností a limitů a také schopností lidí reagovat na změny životního prostředí a klimatu. Poslouchejte na Spotify zde.