Volební období 2014-2016

Pozvánka na 20. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 20. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 12. května 2016 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 19. zasedání AS FF UK
 3. Zpráva volební komise o volbách do AS FF UK na období 2016–2018
 4. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za kalendářní rok 2015
  1. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za kalendářní rok 2015
  2. Příloha č. 1 – schválená usnesení
  3. Příloha č. 2 – prezence
  4. Příloha č. 3 – zprávy komisí
 5. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2015
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2015
  3. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2015 – tabulková část
  4. Stanovisko Hospodářské komise
 6. Podmínky přijímacího řízení pro studium začínající akademickým rokem 2016/2017: bakalářský obor Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (double degree, výuka v češtině a němčině)
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podmínky přijímacího řízení pro studium začínající akademickým rokem 2016/2017: bakalářský obor Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (double degree, výuka v češtině a němčině)
  1. Informace ke zrušení indexů na FF UK
  2. Novela Opatření děkana 14/2014 Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK
   1. Průvodní dopis děkanky fakulty
   2. Návrh novely OD 14/2014
   3. Návrh novely OD 14/2014 – úplné znění s vyznačenými změnami
   4. Stanovisko Legislativní komise
   5. Stanovisko Studijní komise
 7. Technická novela přílohy Pravidel pro organizaci studia na FF UK (aktuální specializace, maximální počty kreditů z VP a pořadí částí SZK)
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh novely Pravidel pro organizaci studia na FF UK
  3. Návrh novely Pravidel pro organizaci studia na FF UK – úplné znění s vyznačenými změnami
 8. Vyjádření k návrhu opatření děkana Statut Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Opatření děkana
  3. Stanovisko Legislativní komise
 9. Návrh nájemní smlouvy na pozemek za Šporkovským palácem
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh nájemní smlouvy na pozemek za Šporkovským palácem
  3. Příloha č. 1 – projektová dokumentace
  4. Příloha č. 2 – plná moc (s vyznačenými změnami neprojednanými HK)
  5. Stanovisko Hospodářské komise
 10. Různé
  1. Změna předpisů UK – připomínkování na úrovni fakult
  2. Informace o propadu financí za studenty

Jan Čermák