Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Žádost o vyřešení situace studentů UKFF v záležitosti nové akreditace studia Učitelství pro SŠ- Dodatek k dopisu

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Dodatek k dopisu AS (datován 29.4.2002)

Vážení členové Akademického senátu,

vzhledem k tomu, že máme obavy ze ztráty našeho dopisu adresovaného AS (dne 29.4.2002), posíláme Vám jeho opis. Zároveň si dovolujeme Vám oznámit, že dopis byl pod týmž podacím číslem zaslán rovněž panu děkanovi a panu proděkanovi pro studijní záležitosti. Všechny tři zmíněné kopie dopisu byly opatřeny týmiž podpisy, jež však stejně pouze zastupovaly studenty oboru Český jazyk a literatura jako celek, proto opis již podpisy opatřen není.

Studenti oboru český jazyk a literatura

V Praze dne 3.5.2002