ARCHIV PODKLADŮ

PETICE – Parlamentu ČR organizovaná Vysokoškolským odborovým svazem na podporu zvýšení rozpočtových výdajů pro vysoké školy

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Jsme přesvědčeni, že chceme-li být společností vzdělaných a přemýšlivých občanů, schopných obstát v soutěži evropských národů, musíme rozvíjet jediný nepomíjivý kapitál naší malé země: nadání mladých lidí.
Rozumné a předvídavé národy z těchto důvodů věnují maximální podporu rozvoji vzdělanosti a tvůrčí činnosti. Vysoké školy jsou proto všude ve světě považovány za vrchol vzdělávací soustavy a střediska intelektuálního života společnosti.
Naše vysoké školy dokazují, a my to můžeme potvrdit svou každodenní zkušeností, že po deseti letech svobodného vývoje snesou srovnání se školami v těch zemích, k nimž nás váže evropská kulturní tradice. České vysoké školy umožňují v současné době získat nejvyšší možné vzdělání prakticky dvojnásobnému počtu studentů ve srovnání s rokem 1989.
Bohužel se nám zdá, že se naše společnost nedokázala zbavit zakořeněných stereotypů ve vnímání vysokých škol, jako by je považovala za trpěnou ozdobu, která kromě zevní reprezentace nemá příliš velký význam.
Jen tak si dovedeme vysvětlit fakt, že vysoké školy přicházejí zkrátka při sestavování státního rozpočtu: dlouhodobě reálně stagnuje státní dotace na jejich provoz, přesto, že počet studentů podstatně vzrostl. Tím je dáno, že rychle stárne vybavení poslucháren a laboratoří, chybějí dobře vybavené knihovny a mzda nejvýše kvalifikovaných akademických pracovníků na vysokých školách nedosahuje ani tří čtvrtin mzdy srovnatelných odborníků v celé společnosti. Vzdor výjimečné kvalifikační struktuře je průměrná mzda na vysokých školách jen o čtvrtinu vyšší než celospolečenský průměr, pedagogický sbor nechtějí z ekonomických důvodů doplňovat mladí a talentovaní lidé. Nebezpečí, že ti nejlepší naleznou své uplatnění i budoucnost v zemích, které lépe chápou hodnotu jejich kvalifikace, je stále reálnější.
Vysoké školy už teď nejsou s to přijmout všechny, kteří klepají na jejich dveře. Za nějakou dobu můžeme být svědky toho, že pracně nabytou úroveň vysoké školy ztratí včetně svých nejlepších odborníků, a to vše za hlasitých prohlášení o rozpočtových prioritách vzdělání. Tento výhled nás velmi znepokojuje.
Proto se my, níže podepsaní, členové Vysokoškolského odborového svazu, členové Akademické obce českých vysokých škol a všichni, kdo svým podpisem vyjadřujeme vysokým školám podporu, obracíme na Vás, členy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s důraznou žádostí o nápravu. Žádáme Vás o odvahu přijmout v letošním roce zákon o státním rozpočtu v takové podobě, která by přiblížila výdaje na vzdělání relacím, jaké jsou obvyklé v zemích EU. Žádáme Vás o první a precedentní krok směrem ke společnosti, která fundamentální význam vzdělanosti nejen deklaruje, ale o vzdělanost pečuje, neboť zná její cenu.

V Praze dne 5. června 2001

Text petice, která je vystavena, je součástí medializované akce na podporu zvýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu pro vysoké školy.
Koordinační odborová rada UK se sice domnívá, že by text petice měl obsahovat konkrétnější údaje, nicméně nepovažuje za rozumné vyhlašovat vlastní separátní petici. Z uvedeného důvodu navrhujeme pracovníkům FF UK a sympatizantům, aby zmíněný text podepisovali.
Podpisové archy jsou vyvěšeny ve vestibulu hlavní budovy FF UK, dále na pracovištích v Celetné 20, v Jinonicích – U Kříže 8 a na všech ústavech a katedrách FF UK.

Fakultní výbor odborové organizace FF UK