Volební období 2000-2002

Návrh úpravy učitelského studia

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Učitelství pro střední školy na FF UK

Materiál projednán kolegiem děkana 2.2.2001 (schválen), projednán studijní komisí 8.2.2001, věcné připomínky projednány kolegiem děkana 9.2.2001.

Josef Herman

1) akreditace a zásady studia

Učitelství bylo v roce 2000 akreditováno jako pětileté magisterské. Realizovat se bude ve studijním programu Učitelství . a to buď vkombinaci spětiletým magisterským jednoooborovým nebo dvouoborovým studiem. Do tohoto programu mohou vstoupit pouze studenti oborů, jejichž studijní plány obsahují didaktiku oboru a oborovoupedagogickou praxi. Přijímací řízení bude odděleno od běžného přijímacího řízení, proběhne vzáří každého roku. Nebude spojeno spřijímací zkouškou. Paralelně se studiem učitelství může student pokračovat vpůvodním studijním programu. Diplom bude vystaven ze studijního programu Učitelství, na diplomu bude uvedeno „učitelství pro střední školy“ a sním kombinovaný obor či obory. Student tedy získá po ukončení studia příslušného oboru diplom jak vpůvodním studijním programu, tak ve studijnímprogramu Učitelství.

2) Nezbytné úpravy vnitřních předpisů

2.1 Statut UK FF: doplnit přílohu č.2 seznam akreditovaných studijních programů (Statut UK je již doplněn). – pakliže tato příloha ještě platí.

2.2. SZŘ čl.2, odst.10 zrušit, učitelství však bude nadále vypisováno pro absolventy UK FF vrámci kurzů celoživotního vzdělávání.

2.3. SZŘ čl.7 doplnit o odstavec 4 . (s výjimkou poznámek kurzívou uvedených vzávorce):

Studijní program učitelství se realizuje ve studijním programu Učitelství.. v kombinaci učitelství sjednooborovým nebo dvouoborovým pětiletým magisterským studiem těch oborů , Do tohoto programu mohou vstoupit pouze studenti oborů , jejichž studijní plány obsahují předmět Oborová didaktika a předmět Pedagogická praxe. Podmínkou kzískání diplomu Učitelství je vypracování diplomové práce na výše zmíněném oboru. O bodovou dotaci učitelství se navyšuje celkový objem studia Učitelství na 204 bodů (+ 4 body tolerance). Povinné atestace učitelství:

z pedagogiky: 1. semestr Pedagogika I (2xZ),

2. semestr Pedagogika II (2xZ),

3. semestr Pedagogika III (2xZ)

z psychologie: 1. semestr Úvod do psychologie učitele (2xZ, test),

2. semestr Psychologie pro učitele I. (2xZ, seminář).

3. semestr Psychologie pro učitele II. (2xZ, seminář)

Studium je ukončeno SZZK z pedagogiky a psychologie, kterou student vykoná po absolvování všech pedagogicko psychologických atestací. Součástí SZZK je obhajoba závěrečné písemné práce v rozsahu nejméně 20 stran zdidaktiky nebo pedagogicko-psychologických disciplin(Poznámka: Katedra pedagogiky upřesní způsob zadávání a vedení práce ) Zkouška z didaktiky oboru je součástí SZZK z příslušného oboru.

Ke studiu učitelství se mohou přihlásit (běžným formulářem Žádosti, poplatek se neplatí) pouze studenti UK FF interním formulářem (přihláška ke studiu učitelství na UK FF, poplatek se neplatí ) nejdříve v 1. a nejpozději ve 3. roce pětiletého magisterského studia. (Poznámka: do budoucna bude zřejmě třeba řešit možnost studia učitelství vdvouletém navazujícím magisterském studiu) Uzávěrka přihlášek je 5. září. Přijímací zkouška se nekoná.

Nejpozději do 5.září 2002 se také mohou do studia přihlásit absolventi UK FF, kteří studovali učitelské předměty a složili soubornou zkoušku zučitelství a obhájili diplomovou práci na oboru, který byl součástí studia Učitelství, případně tuto diplomovou práci dodatečně vypracují. (Poznámka: Na základě rozhodnutí děkana budou tito absolventi na tuto možnost upozorněni dopisem.)