Volební období 2000-2002

Návrh na stanovení poplatků spojených se studiem

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

V Praze dne 1.6.2001

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

podle článku 33, odst. 2 (a navazující přílohy č. 6) Statutu Univerzity Karlovy v Praze předkládám akademickému senátu FF UK k vyjádření návrh na stanovení poplatků spojených se studiem:

  1. Poplatek za studium delší než je standardní doba studia ve studijním programu zvětšená o jeden rok: 7.800,- Kč za každý započatý semestr.
  2. Poplatek za studium v dalším studijním programu: 1.300,- Kč za každý rok studia.

Při stanovení poplatku vycházím ze základu, který MŠMT stanovilo ve výši 2.629,-Kč.

Se srdečným pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan FF UK