Volební období 2000-2002

info.ff.cuni.cz-as00-02-archiv2001-10_dekan_ves.php

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

podle čl. VII, odst. 1, písm. a/ Statutu Filozofické fakulty UK podávám Akademickému senátu FF UK návrh na sloučení Katedry slavistiky a Ústavu východoevropských studií a ustavení základní součásti fakulty s názvem Ústav slavistických a východoevropských studií.

Návrh obsahuje zdůvodnění, návrh struktury a vědeckého a pedagogického profilu nového pracoviště, studijní plány a návrh oborové rady.

Tento návrh projednalo kolegium děkana a vyslovilo s ním souhlas.

S pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan FF UK

příloha
1. text
2. disketa