Schválená usnesení

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Schválená usnesení ve volebním období 2020-2022

1. zasedání AS FF UK 8. října 2020
 1. AS FF UK souhlasí s vyškrtnutím navazujícího magisterského programu Tlumočnictví se specializací Tlumočnictví: čeština – ruština z Podmínek přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022, a tedy s neotevřením této specializace pro přijímací řízení.
 2. AS FF UK ustavuje následující komise: hospodářskou, legislativní, studijní, pro vědu, stipendijní, evaluační, ediční, etickou, inventarizační, pro informační zdroje, pro vnější vztahy a zahraniční.
 3. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Jana Chromého, Ph.D., předsedou Hospodářské komise.
 4. AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Jana Kalivody předsedou Legislativní komise.
 5. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Štěpána Zbytovského, Ph.D., předsedou Studijní komise.
 6. AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Jiřího Janáka, Th.D., předsedou Komise pro vědu.
 7. AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Renaty Kociánové, Ph.D., předsedkyní Stipendijní komise.
 8. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Ing. Jiřího Hudečka, Ph.D., předsedou Evaluační komise.
 9. AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. PhDr. Petera Pavúka, Ph.D., předsedou Ediční komise.
 10. AS FF UK souhlasí se jmenováním Jany Krejčové předsedkyní Inventarizační komise.
 11. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Ondřeje Tichého, Ph.D., předsedou Komise pro informační zdroje
 12. AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. PhDr. Evy Beránkové, Ph.D., předsedkyní Zahraniční komise.
 13. AS FF UK nemá námitek vůči opatření děkana k výši doktorandských stipendií pro akademický rok 2020/2021.
 14. AS FF UK schvaluje návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2019/2020 v předloženém znění.
 15. AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby akademickému senátu FF UK předložilo podrobnou zprávu o zdrojích finančních ztrát, přijatých úsporách a navrženém řešení včetně přesného či odhadovaného vyčíslení jednotlivých položek v maximálním možném detailu. AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby dohledem nad vytvořením tohoto dokumentu pověřilo pracovní skupinu, která se bude skládat ze zástupců hospodářské komise, AS FF UK, vedoucích ZS, koordinátorů Progres a vedení FF UK.
 16. AS FF UK souhlasí se jmenováním následujících členů Hospodářské komise: Richard Biegel, Jiří Vinopal, Pavel Sládek, Alena Bočková
2. zasedání AS FF UK 12. listopadu 2020
 1. AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta/kandidátky na funkci děkana/děkanky FF UK na funkční období únor 2022 až leden 2026 na čtvrtek 10. června 2021. Jako konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb stanovuje pondělí 10. května 2021. AS FF UK rovněž svolává předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 27. května 2021.
 2. AS FF UK souhlasí se jmenováním dr. Lenky Hlávkové předsedkyní Etické komise.
 3. AS FF UK souhlasí se jmenováním dr. Petry J. Poncarové předsedkyní komise pro vnější vztahy.
 4. AS FF UK souhlasí se jmenováním Aleny Bočkové, Zdeňka Štipla, Kláry Trávníčkové a Evy Pospíšilové do Studijní komise.
 5. AS FF UK navrhuje za členy komise pro hodnocení vzdělávací činnosti následující kolegy: J. Dubecký, E. Pospíšilová, D. J. Šlosar, T. Konečný, K. Trávníčková.
 6. AS FF UK bere na vědomí Opatření děkana „Etika vědecké práce“.
 7. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022: doktorské studium v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 8. AS FF UK souhlasí s vyškrtnutím navazujícího magisterského programu English Language and Linguistics z Podmínek přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022: bakalářské a navazující magisterské studium, a tedy s neotevřením tohoto programu pro přijímací řízení.
 9. AS FF UK schvaluje strategický záměr FF UK na období 2021-2025 se zapracováním připomínek vzešlých z diskuse.
 10. AS FF UK navrhuje kolegu J. M. Bejčka jako zástupce do krizového štábu FF UK.
 11. AS FF UK podporuje iniciativu panelistů PřF UK k pandemii Covid a připojuje se k jejich výzvě adresované akademické obci i široké veřejnosti.
3. zasedání AS FF UK 10. prosince 2020
 1. AS FF UK souhlasí s předloženým rozdělením hospodářského výsledku za rok 2019.
 2. AS FF UK souhlasí s čerpáním rezervního fondu ve výši nezbytné pro udržení vyrovnaného výsledku hospodaření FF UK.
4. zasedání AS FF UK 14. ledna 2021
 1. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat v rámci institucionální akreditace navazující magisterský studijní program Empirická a komparativní lingvistika, bakalářský studijní program Filozofie se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterský studijní program Učitelství filozofie pro střední školy a navazující magisterský studijní program Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy.
 2. AS FF UK bere na vědomí hodnocení aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro AR 2019/2020.
 3. AS FF UK schvaluje Plán realizace Strategického záměru pro rok 2021.
 4. AS FF UK schvaluje změnu Jednacího řádu Vědecké rady FF UK se zapracováním vyjednaných legislativně-technických oprav ze strany legislativní komise AS UK.
 5. AS FF UK odsuzuje praxi, kdy člen akademické obce vystupující v dvojroli studenta i pedagoga udělí sám sobě atestaci z kurzu, který vede. AS FF UK vyzývá vedení fakulty, aby iniciovalo legislativní či administrativní změny, které by takovéto neetické chování eliminovaly.
5. zasedání AS FF UK 11. února 2021
 1. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat v rámci institucionální akreditace navazující magisterský studijní program Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma studia, dvouletá standardní doba studia).
 2. AS FF UK doporučuje návrh na rozšíření doktorského studijního programu Židovská studia (prezenční forma studia, 4letá standardní doba studia) o společnou realizaci programu s AV ČR.
 3. AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Jiřího Vinopala, Ph.D., předsedou Hospodářské komise.
 4. AS FF UK žádá vedení fakulty, aby předložilo Koncepci Knihovny FF UK k projednání v relevantních komisích a následně na plénu AS FF UK. Zároveň AS FF UK žádá vedení fakulty, aby bez schválení Koncepce neprovádělo kroky vedoucí k zásadním změnám ve struktuře a fungování knihoven na FF UK.
 5. AS FF UK vyzývá vedení UK, aby v souladu se stanoviskem FF UK z 4. 2. 2021, jímž vedení fakulty reaguje na evaluační zprávu, upravilo metodiku hodnocení s cílem zajistit porovnatelnost jednotlivých oborů a odstranilo zjevná pochybení, která znevěrohodňují celý proces hodnocení vědy na UK.
6. zasedání AS FF UK 11. března 2021
 1. AS FF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti AS FF UK za kalendářní rok 2020.
 2. AS FF UK schvaluje dílčí změnu Podmínek přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022: Pro studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen do 31. 3. 2021, se stanovuje lhůta pro podání přihlášky do 14. 5. 2021 a termíny přijímacích zkoušek (řádné i náhradní) pro bakalářské a navazující magisterské programy na 20. 6. –31. 7. 2021 a pro doktorské programy na 16.–30. 6. 2021.
 3. AS FF UK konstatuje, že vedení FF UK rozhodnutím o neobsazení místa knihovníka ÚŘLS a dříve neprojednanou změnou dosavadní praxe výběru zaměstnanců ZS nedbá 4. usnesení AS FF UK z 11.2.2021 a zasahuje do autonomie dotčené ZS.
7. zasedání AS FF UK 8. dubna 2021
 1. AS FF UK schvaluje sdělení děkana č. 1/2021 upravující způsob rozdělení prostředků na jednotlivé PROGRESy na FF UK pro rok 2021 v předloženém znění.
 2. AS FF UK doporučuje vedení FF UK, aby byli knihovníci oborových fondů vybíráni výběrovým řízením. Při přípravě výběrových řízení se doporučuje vycházet z požadavků daných Knihovnou FF UK a jednotlivými ZS. Dále AS FF UK vyzývá vedení, aby ve výběrových komisích byly zastoupeny jednotlivé ZS a Knihovna FF UK takovým způsobem, aby byly naplněny požadavky dané ZS.
 3. AS FF UK schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia na FF UK.
 4. AS FF UK schvaluje změnu opatření děkana č. 12/2020 – Harmonogram akademického roku 2020/2021.
8. (mimořádné) zasedání AS FF UK 22. dubna 2021
 1. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022 v předloženém znění.
 2. AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za kalendářní rok 2020 ve znění s úpravami vzešlými z návrhů HK FF UK.
9. zasedání AS FF UK 13. května 2021
 1. AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK pro rok 2021.
 2. AS FF UK schvaluje předložené změny ve Výroční zprávě o hospodaření FF UK za kalendářní rok 2020.
 3. AS FF UK schvaluje Výroční zprávu FF UK za rok 2020.
 4. AS FF UK schvaluje změny Podmínek přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022 v předloženém znění.
 5. AS FF UK navrhuje za člena komise pro hodnocení vzdělávací činnosti kolegu Martina Pijáka.
 6. AS FF UK vyzývá příslušné úřady Egyptské arabské republiky, aby neprodleně a bezpodmínečně propustily na svobodu Ahmeda Samira Santawy, studenta Středoevropské univerzity a badatele v oblasti ženských práv, který je od 1. února 2021 svévolně zadržován na základě smyšlených obvinění z terorismu a ve vězení vystavován špatnému zacházení, a aby se zasadily o to, že jeho případ bude rychle, nestranně a transparentně prošetřen. // The Senate of the Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic, calls upon the competent Egyptian authorities to immediately and unconditionally release Ahmed Samir Santawy, a student of the Central European University and researcher in the field of women’s rights who has been arbitrarily detained and ill-treated since 1 February 2021 on bogus terrorism-related charges, and to ensure a prompt, independent, impartial, and transparent investigation of his case.
10. zasedání AS FF UK 10. června 2021
 1. AS FF UK schvaluje jmenování členů disciplinární komise předložené děkanem.
 2. AS FF UK souhlasí s návrhem smlouvy o nájmu prostor pro provozování bufetu v prostorách hl. b. FF UK v předloženém znění.
 3. AS FF UK schvaluje doplnění Podmínek přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022 v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 4. AS FF UK zvolil kandidátkou na funkci děkanky FF UK pro funkční období od 1. února 2022 Mgr. Evu Lehečkovou, Ph.D. (výsledek tajného hlasování: 24 hlasů pro Evu Lehečkovou, 7 hlasů pro Ladislava Stanča).
 5. AS FF UK navrhuje prof. Michala Stehlíka jako kandidáta na funkci rektora.
11. zasedání AS FF UK 9. září 2021
 1. AS FF UK schvaluje harmonogram zasedání na AR 2021/2022.
 2. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023: bakalářské a navazující magisterské studium v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 3. AS FF UK nemá námitek vůči opatření děkana Statut Centra učitelství Filozofické fakulty.
12. zasedání AS FF UK 14. října 2021
 1. AS FF UK nemá námitek vůči opatření děkana k výši doktorandských stipendií pro akademický rok 2021/2022.
 2. AS FF UK schvaluje návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2020/2021 v předloženém znění.
 3. AS FF UK vyzývá vedení UK k vysvětlení situace v souvislosti s rekonstrukcí objektu Celetná 20, které zkomplikovaly zahájení akademického roku a způsobily ztrátu prestiže naší fakulty a celé UK v očích veřejnosti. Zároveň s tím AS FF UK vyzývá vedení UK k veřejné omluvě studentům a akademikům a k finanční kompenzaci FF UK z důvodu znemožnění běžné výuky na začátku akademického roku, nedůstojných podmínek pro práci i nutnosti úklidu, zajišťovaného mj. i akademickými pracovníky samotných základních součástí FF UK.
13. zasedání AS FF UK 11. listopadu 2021
 1. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023: doktorské studium v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 2. AS FF UK doporučuje návrh na rozšíření doktorského studijního programu Obecná lingvistika (prezenční forma studia, 4letá standardní doba studia) o společnou realizaci programu s AV ČR.