Volební období 2000-2002

Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za období březen 2000 – únor 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo Akademického senátu FF UK předkládá v souladu s čl. 7/4 Statutu FF UK zprávu o činnosti za první rok funkčního období. V uvedeném období se konalo 13 zasedání předsednictva (z toho dvě mimořádná) a 11 zasedání AS FF UK (z toho jedno mimořádné). Mimořádné zasedání AS dne 4.7.2000 souviselo s rozhodnutím senátu projednat návrh rozpočtu fakulty po jeho předložení v nejbližším termínu a před prázdninami, aby fakulta nemusela dále hospodařit v režimu provizoria.

Základní charakteristikou tohoto období byl současný nástup dvou nově zvolených orgánů – děkana a senátu v podmínkách pokračujících změn, které přinesl nový vysokoškolský zákon. Ty se výrazně projevily především v oblasti legislativní (dopracování a změny předpisů) a pedagogické (nové podmínky přijímacího řízení, reakreditace a nové akreditace studijních oborů). Fakulta se zároveň vypořádávala s hospodářským zadlužením z minulého období. Se změnou vedení, jeho volebním programem a vnitřním vývojem na FF UK došlo v tomto období k některým dalším změnám. AS přijal za uplynulé období 49 usnesení, spektrum projednaných záležitostí je však širší.

Významnou změnou v práci AS bylo posílení součinnosti s vedením fakulty prostřednictvím komisí jako společných poradních orgánů. Předsednictvo dbalo na to, aby návrhy byly v příslušných komisích předem projednány. Po prvním roce činnosti komisí lze soudit, že tento režim přispěl k optimalizaci rozhodování a vyšší efektivnosti práce AS, zvláště v oblasti studijní, legislativní a hospodářské. Výsledky práce ustavených komisí také odrážejí podněty ze strany vedení i AS a mají tak samy o sobě vypovídací hodnotu.

Činnost senátu je shrnuta v těchto oblastech:

 1. Studium
 2. Věda
 3. Zahraniční styky
 4. Organizační struktura, organizace a provoz
 5. Hospodaření
 6. Materiální podmínky
 7. Rozvoj
 8. Plánované úkoly, které se přesouvají do druhého roku funkčního období.

1. Studium. AS FF UK projednal:

 • Předpisy: Návrh úprav SZŘ se změnami doporučenými studijní komisí (usn. 36/8), opatření děkana č. 4 v opraveném znění (usn. 8/1), záměr úpravy standardní doby studia v bak. a mag. studiu (usn. 31/6).
 • Přijímací řízení 2000: vyčlenění prostředků na rozšíření kapacity fakultního serveru (usn.1/21).
 • Přijímací řízení 2001: Podmínky přijímacího řízení 2001 do bakalářských a magisterských programů s připomínkami (usn.30/6) a návrh dodatku (usn. 38/8), Podmínky přijímacího řízení do programů. doktorského studia se změnami doporučenými senátem (usn. 37/8), související úpravy SZŘ (usn. 29/5).
 • Přijímací řízení 2002: na žádost AS (usn. 32/6) předložil děkan na zasedání dne 9.11. 2000 harmonogram přípravy přijímacího řízení 2002, koncepci programové struktury a oborové skladby na FF UK.
 • Studijní plány: návrhy nových studijních plánů (usn. 4/1), úpravy studijních plánů (usn. 5/1, 6/1, 7/1, 19/4, 26/5).
 • Akreditace: žádosti o prodloužení akreditace 67 bakalářských a magisterských oborů (usn. 34/8, 40/9, 44/10), 3 žádosti o nové akreditace (usn. 35/8), žádosti o prodloužení akreditace 51 oborů doktorského studia (usn. 40/9, 44/10), 2 nové akreditace (usn. 41/9) a 2 žádosti o rozšířenou akreditaci (usn. 45/10).
 • Předmět tělesná výchova: vedení KTV zaslána žádost o informace (usn. 14/3), ustavena pracovní skupina a otevřen problém hledání systémového řešení (květnová diskuse, fakultní stanoviska), návrh řešení přijat na únorovém zasedání a předán k legislativnímu zpracování v prvním pololetí 2001.
 • Práce studijní komise se soustředila především na akreditace, podmínky přijímacího řízení, úpravy SZŘ a celkové pojetí koncepce studia.

  2. Věda. AS FF UK projednal:

  • Vědecká rada: odvolání a schválení nové VR, rozšíření VR o čestné členy, změna složení VR (usn. 2/1, 3/1, 13/3, 46/10); návrh úprav Jednacího řádu VR FF UK a schválení nového Jednacího řádu (usn. 21/5, 48/10).
  • Vyjádření podpory návrhu na propůjčení řádu TGM prof. M. Machovcovi (usn. 9/1).
  • Komise pro vědu přijala mj. usnesení pro zlepšení situace v oblasti rozpočtové dotace na nákup literatury, které by se mělo odrazit v rozpočtu a DZ. Z pověření děkana stanovila pořadí soutěžních prací na cenu J. Palacha.

  3. Zahraniční styky.

  • Záležitosti zahraničních styků nebyly v uvedeném období senátu předloženy.
  • Zahraniční komise se kromě výběrových řízení na zahr. stáže zabývala především otázkou kritérií financování mezifakultních a meziuniverzitních výměn, která formou doporučujícího návrhu předala děkanovi.

  4. Organizační struktura, organizace a provoz. AS FF UK projednal:

  • Složení disciplinární komise (usn. 11/2).
  • Ustavení společných poradních orgánů: komise legislativní, hospodářská, studijní, zahraniční a pro vědu ustaveny a obsazeny podle Statutu (21. zasedání). Na návrh děkana schváleno ustavení komisí inventarizační, náhradové, knihovní a etické (usn. 22/5, 23/5, 24/5, 25/5), do nichž AS jmenoval své zástupce. Intenzivně pracovala především komise studijní (akreditace, úpravy SZŘ, podmínky přijímacího řízení) a legislativní (úpravy a nové návrhy předpisů, zpracování fakultních připomínek k předpisům, vypracování Zásad pro projednávání úprav vnitřních předpisů).
  • Návrh na jmenování tajemníka schválen (usn. 20/5), návrh na odvolání bývalé tajemnice nebyl předložen.
  • Organizační řád: rozhodnutí o úpravě Statutu místo vypracování samostatného dokumentu (usn. 28/5) vedlo k vypracování úprav Statutu a jejich projednání ve dvou čteních. Definitivní verze návrhu bude projednána na dubnovém zasedání.
  • Návrh na sloučení Kat. slavistiky a Ústavu VS na Ústav slavistických a východoevropských studií (usn. 47/10).

  5. Hospodaření. AS FF UK projednal:

  • Body 2 a 3 Návrhu některých zásad přerozdělení prostředků (usn. 10/2); prostředky však byly přiděleny ve výši roku 1999 a podle pravidel roku 1999.
  • Zprávy o hospodaření v roce 2000 za 1., 2. a 3. čtvrtletí (usn. 18/4, 27/5, 39/8).
  • Návrh rozpočtu na rok 2000 (usn. 17/4).
  • Hospodářská komise projednala návrh přerozdělení provozních prostředků ZS, návrh rozpočtu, zprávu o hospodaření za 3. čtvrtletí; navrhla ustavení evaluační skupiny pro hodnocení výkonu pedagogů a pracovišť, vypracování kritérií přerozdělování prostředků a hodnocení výkonu pedagogů do konce kalendářního roku 2000. Legislativní komise navrhla, aby vedení v roce 2000 vypracovalo Pravidla hospodaření.

  6. Materiální podmínky. AS FF UK projednal:

  • Ubytování na kolejích: zaslány žádosti o informace (usn. 15/3) a o schůzku (usn. 42/9) adresované prorektorce Kvasničkové; ustavena pracovní skupina pro záležitost ubytování; schůzka zástupců AS s prorektorkou a zástupci KaM uskutečněna dne 13.1.2001, dohodnuta další schůzka k vyřešení záležitosti.
  • Vyjádření podpory usnesení AS 1. LF UK (materiální podmínky studentů) (usn. 49/10).
  • Bufet na hl.budově: souhlas s uzavřením krátkodobé smlouvy o pronájmu do 30.6. 2001 (usn. 33/7); delegování dvou zástupců AS do komise pro výběrové řízení na příštího nájemce.
  • Stipendia: souhlas s nevyplácením prospěchových stipendií a vyplácením účelových stipendií (usn.16/4).
  • Stipendijní komise se zabývala především žádostmi o účelová stipendia a návrhem nového Stipendijního řádu (návrh předán legislativní komisi). Zpráva z 9.11. 2000 uvádí čerpání fondu ve výši zhruba 500 tisíc. Čerpání za rok 2000: cca 700 000 Kč včetně SPS.

  7. Rozvoj.

  • Dlouhodobý záměr: stanovisko předsednictva k předložené koncepci se zapracováním došlých připomínek v zápisu z 13. zasedání předsednictva ze dne 22.2.2001.

  8. Plánované úkoly, které se přesouvají do druhého roku funkčního období.

  • Úpravy Statutu (plánovaný termín projednání konečné verze – duben)
  • Dlouhodobý záměr (plánovaný termín předložení návrhu – květen)
  • Pravidla hospodaření FF UK (plánovaný termín předložení návrhu – březen)
  • Hodnocení výuky studenty na FF UK (univerzitní předpis nebyl dosud schválen)
  • Kritéria přerozdělování prostředků na FF UK (návrh dosud nepředložen) Hodnocení výkonu vědecko-pedagogického pracovníka (návrh dosud nepředložen)

  V Praze dne 22.2. 2001

  Zuzana Jettmarová v.r.
  předsedkyně