Volební období 2000-2002

Změna řádu vysokoškolské koleje UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZMĚNA

ŘÁDU VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 32 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na této změně Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy:

Čl. 1

Řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze se mění takto:

 1. V čl. 4 se doplňuje odstavec 5, který zní: „5. Další podrobnosti o způsobu placení a splatnosti úhrady, jakož i o postupu při nezaplacení úhrady stanoví smlouva. „
 2. V čl. 6 se doplňuje odstavec 3, který zní: „Údaje o velikosti jednotlivých kapacit podle odstavce 2 a jejich skutečném využití se pravidelně zveřejňují.“
 3. Čl. 7 odstavec 1 zní: „1. Výběr zájemců o dlouhodobé ubytování na kolejích (dále jen „zájemci“) se provádí na základě hodnocení každého zájemce, který má být ubytován v kapacitě podle čl. 6 odst. 2 písm. a), a to podle kritérií stanovených pro příslušný školní rok v zásadách ubytování“.
 4. Čl. 7 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou zní: „2. Žádosti se při výběru zájemců vyhoví vždy, jestliže zájemce je osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou1a).
 5. Čl. 7 odstavec 3 zní: „3. Kritéria podle odstavce 1 musí zvýhodňovat studenty doktorského studijního programu a uchazeče, kteří byli ke studiu takového programu přijati“.
 6. V čl. 7 se odstavec 4 zrušuje, odstavec 5 se čísluje jako odstavec 4 a odstavce 6 a 7 se zrušují.
 7. Čl. 8 odstavec 3 zní: „Vyhodnocení žádostí provádí KaM ve spolupráci s grémiem nebo kolejní radou.“
 8. V čl. 8 odstavci 4 se slova „na základě návrhu kolejní rady“ nahrazují slovy „v souladu s čl. 7“.
 9. V čl. 10 se doplňuje odstavec 4, který zní: „Vzor smlouvy se zveřejňuje na vývěsní desce koleje a zpřístupňuje se též pomocí sítě Internet.“
 10. V čl. 11 odstavci 1 se zrušuje slovo „univerzity“.
 11. Čl. 11 odstavec 3 zní: “ Koná-li se výběrové řízení na pronájem prostor nebo zařízení koleje anebo na nákup zařízení pro kolej, je osoba delegovaná kolejní radou zpravidla jmenována členem výběrové komise. Jde-li o výběrové řízení týkající se více kolejí, jsou zpravidla osoby jmenované dotčenými kolejními radami členy výběrové komise, nebo je členem výběrové komise osoba jmenovaná grémiem.“
 12. V čl. 11 odst. 5 se v písmenu c) za slovem „koleje“ píše čárka a doplňuje se písmeno d), které zní: „k jiným závažným rozhodnutím, které se týkají příslušné koleje.“
 13. V čl. 11 odstavci 8 se na konec doplňuje text, který zní: „Na období mimo školní rok může kolejní rada pověřit svého člena, aby jednal jejím jménem.“
 14. Čl. 12 odstavec 1 zní: „Grémium reprezentuje studenty ubytované v kolejích ve vztahu k řediteli.“
 15. Čl. 12 odstavec 2 zní: „Členy grémia jsou po jednom delegovaném zástupci za každou kolejní radu a jeden delegovaný zástupce komise. Člen grémia může být na zasedání grémia zastupován pověřeným náhradníkem s hlasem rozhodujícím.“
 16. V čl. 12 odst. 4 se v písmenu c) za slovem „koleje“ píše čárka a doplňuje se písmeno d), které zní: „výroční zprávě KaM o hospodaření“ a písmeno e), které zní: „k jiným závažným rozhodnutím, které se týkají více kolejí.“
 17. V čl. 12 odstavci 7 se na konec doplňuje text, který zní: „Na období mimo školní rok může grémium pověřit svého člena, aby jednal jeho jménem.“
 18. V čl. 13 odst. 2 se odkaz na čl. 7 odst. 5 písm. c) a d) nahrazuje odkazem na čl. 7 odst. 4 písm. c) a d).
 19. V čl. 15 se doplňuje odstavec 4, který zní: „4. Stanoví-li tak předsednictvo senátu, plní úlohu komise podle tohoto řádu senát“.

Čl. 2

 1. Tato změna Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne ……….. .
 2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. )
 3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti.

…………………………….. …………………………….. předseda akademického senátu rektor

___ 1a) § 9 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění.“