Volební období 2000-2002

Návrh na úpravu Statutu FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

V Praze dne 7.6.2001

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

reaguji na připomínku paní předsedkyně AS FF UK a upřesňuji návrh na úpravu Statutu FF UK. Přikládám též doklad o předcházející úpravě Statutu, neboť na tento text se odvolávám.

Po projednání v kolegiu děkana a ve studijní komisi navrhuji, aby počínaje přijímacím řízením v roce 2002/2003 měl každý uchazeč právo podat si na fakultu libovolný počet přihlášek. Měnila by se tím tedy vloni zavedená zásada jedné přihlášky do studijního programu. Výhody tohoto řešení jsou zjevné, zejména zlepšení prostupnosti studia na FFUK, možnost libovolných kombinací uvnitř studijních programů. Předchozí omezení jedné přihlášky do studijního programu bylo motivováno organizačními ohledy, které v navrhovaném řešení přijímacího řízení, jež bylo předběžně projednáno na dubnovém zasedání Akademického senátu, odpadají a libovolný počet přihlášek je z organizačního hlediska možný.

Je tedy třeba, aby byl změněn Statut FFUK, a sice zrušena část IV., čl. 24, odstavec dva. Podávám tedy tímto návrh na zrušení této části Statutu s žádostí, aby byl pokud možno projednán ještě na červnovém zasedání Akademického senátu.

Se srdečným pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan FF UK

VNITŘNÍ PŘEDPIS, KTERÝM SE MĚNÍ STATUT FF UK

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta Vnitřní předpis,
kterým se mění Statut FF UK
Část čtvrtá
Změna přijímání ke studiu

1. V čl. 24 se vkládá nový odstavec 2, který zní: „Na fakultu lze podat do každého studijního programu pouze jednu přihlášku, a to buď v jednooborové nebo dvouoborové formě studia. Do studijního programu Humanitní studia lze podat přihlášku pouze k dvouoborovému studiu těch oborů, které nelze kombinovat v rámci jiného studijního programu (tedy těch oborů, které nominálně přináležejí k různým studijním programům).“, dosavadní odstavec se přečísluje jako 1.

Část druhá Účinnost

1. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Filozofické fakulty dne 20.9.2000.

2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc.
předsedkyně AS FF UK

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan FF UK

Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.
předseda AS UK