Volební období 2000-2002

Žádost o řešení situace na oddělení polonistiky

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Akademický senát
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1V Praze dne 2.2. 2002Věc: Žádost o řešení situace na oddělení polonistikyVážení členové Akademického senátu,obracíme se na Vás s žádostí o pomoc při řešení stávající situace na oddělení polonistiky, která trvá od začátku akademického roku 2001/2002 po změně personálního obsazení oddělení. Po provedených změnách došlo ke zhroucení dosavadní koncepce výuky, která nebyla nahrazena novou. Nepochybujeme, že vedení Ústavu slavistických a východoevropských studií pod vedením Dr.Tomáše Glance se pokoušelo výměnou pedagogů zvýšit úroveň výuky polonistiky, efekt je však opačný. Tento problém jsme se snažili řešit s vyučujícími i s vedením ústavu, nedošlo však k žádnému zlepšení.Žádáme o urychlené řešení následujících problémů:- vyřešit personální obsazení oddělení polonistiky
1. Pověřit vedení ústavu, aby urychleně zajistilo výuku lingvistických předmětů
kvalifikovanými pedagogy; toto místo je v současné době neobsazené. Považujeme za chybu vedení ústavu, že nedohlédlo na to, aby člověk vybraný na základě výběrového řízení nastoupil, a nezajistilo odpovídající náhradu.
2. Ustanovit vedoucího oddělení, který by byl zodpovědný za chod výuky
polonistiky a byl by kompetentní řešit případné problémy.- vyřešit nejasnosti týkající se studijního plánu
V současné době máme k dispozici pouze akreditaci z roku 2001, která se ovšem nevztahuje na studenty, kteří začali studium dříve.- vypracovat dlouhodobou koncepci oboru- upřesnit a vypracovat náplň jednotlivých předmětů
V současné době neexistují sylaby v předepsané formě k žádnému předmětu. Tím pádem nebyly stanoveny ani podmínky k atestacím a nejsou zajištěny rovné podmínky jejich splnění bez ohledu na vyučujícího. Chybí kontinuita látky.- stanovit podmínky postupové zkoušky
Přestože je první termín postupové zkoušky již za půl roku, stále nebyly stanoveny požadavky k jejímu splnění. Neznáme okruhy z teoretických předmětů ani požadovaný rozsah jazykových kompetencí. Podmínkou ke splnění PZK má být i písemná práce, kterou nám do dnešního dne nikdo nezadal a ani nám k ní nepodal bližší informace.- pověřit vedení ústavu zajištěním kontinuity stáží v Polsku
Do loňského roku byla pro všechny studenty 3. ročníku zajištěna semestrální stipendijní stáž na Institutu Polonijnym v Krakově. Absolvování této stáže považujeme za nutnou podmínku k úspěšnému složení PZK. Přestože již byla téměř zajištěna, oddělení dlouhou dobu váhalo, zda o podobnou stáž stojí. Tím došlo k prodlení a formálním komplikacím. Žádáme vedoucího ústavu, aby se aktivně a urychleně zasadil o zajištění této stáže pro všechny studenty nynějšího 2. ročníku na příští rok.Stávající situace znemožňuje efektivní studium a je značně demotivující. Tím, že jsem nuceni se zabývat těmito problémy, nemůžeme se plně soustředit na plnění studijních povinností.Vzhledem k závažnosti situace jsme se rozhodli zvolit tuto cestu. Děkujeme Vám za pomoc při jejím řešení.Za studenty 2. ročníku polonistikyPozn.: Žádost stejného znění zasíláme vedení fakulty