Volební období 2000-2002

NÁVRH NA TRANSFORMACI STUDIJNÍHO PROGRAMU FILOLOGIE

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

NÁVRH NA TRANSFORMACI STUDIJNÍHO PROGRAMU FILOLOGIE

Tento návrh vychází ze situace, která vznikla na Filosofické fakultě University Karlovy sloučením všech filologických oborů v jediný studijní program „Filologie“. I když bylo toto opatření přijato v rámci pozitivní snahy zjednodušit přijímací řízení a usnadnit mobilitu studentů, záhy se ukázalo, že k předpokládanému cíli nevede a neotvírá ani možnost pro reorganizaci filologických oborů, která by přihlížela k jejich dnešnímu stavu i k současným vědeckým trendům. Následně upozornil proděkan doc. dr. Petr Vavroušek (v materiálu „Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a filologické studijní programy na Filosofické fakultěUniversity Karlovy“ z 5.3.2001), že podle dokumentu Českého statistického úřadu „Klasifikace kmenových oborů vzdělávání“ (KKOV) ze 16.6.1998 (částka 68/1998 Sb., s. 7178-7198) mohou existovat v rámci tzv. „kmenového oboru“ jednotlivé studijní programy, které se mohou lišit „názvem, odchylkami v učebním plánu, dílčími koncepčními záměry, uspořádáním vzdělávací trasy nebo svým obsahem“ (KKOV, částka 68/1998 Sb., s. 7179).

Rámec pro transformaci studijního programu „Filologie“ vytváří výše citovaný materiál proděkana Vavrouška, který byl podán jako návrh na změnu vyhlášky Českého statistického úřadu „Klasifikace kmenových oborů vzdělávání“ (KKOV). V návaznosti na doporučení UNESCO je v něm skupina filologických oborů rozčleněna na čtyři podskupiny, které mohoubýt „naplněny“ jednotlivými studijními programy.

Skupina 73: Filologie

73-01 Lingvistika

73-02 Bohemistika

73-03 Cizí jazyky a kultury (živé nebo vymřelé jazyky a jejich literatury, kulturní studia)

73-04 Překladatelství a tlumočnictví

Toto rozčlenění odpovídá současným trendům rozvoje vysokoškolského vzdělávání a filologických věd. V oblasti disciplín tradičně nazývaných filologie dochází totiž zhruba od poloviny 20. století k posunům od členění daného genetickými jazykovědnými kategoriemi (germanistika, romanistika, slavistika) k členění podle dnešních kulturních oblastí (anglofonní, latinskoamerické). Od tradičních filologických disciplín se oddělily teoretické obory, např. funkcionální nebo matematická lingvistika, teorie překladu apod. Kromě těchto změn dochází rovněž k posunům v oblasti metodologické. Vedle lingvisticky orientovaných filologií vznikají obory s kulturně teoretickým a kulturně historickým zaměřením. Jejich orientace často vede k důrazu na mezioborovost a integrovanost (tzv. kulturní studia – britská, americká, irská, iberoamerická). Podřízení těchto oborů jazykovědným nebo naopak historickým disciplínám by mohlo vést k zpomalení nebo dokonce zastavení jejich vývoje.

Předkládaný návrh vychází z názoru, že výše naznačené změny probíhají v různých oborech různým tempem. Snaží se proto kombinovat tradiční genetické jazykovědné členění s členěním podle kulturních regiónů, kterému však dává přednost. Nejen proto, že představuje novou orientaci k mezioborovosti, ale také proto, že lépevystihuje původní, renesanční pojetí filologie jako vědy nejen o jazyku, ale i uměleckých památkách a mravech dané kultury.

Studijní program Filologie na UK FF lze s přihlédnutím k výše uvedeným okolnostem a důvodům transformovat takto:

1. Ze stávajících studijních oborů vytvořit studijní programy, které se vpodstatě shodují s vymezením některých „kmenových oborů“ ve výše uvedeném návrhu na změnu KKOV:

a) 73-01 Lingvistika – studijní program „Lingvistika a fonetika“

b) 73-02 Bohemistika – studijní programy „Bohemistika“ a „Čeština v komunikaci neslyšících“

c) 73-04 Překladatelství a tlumočnictví – studijní program „Překladatatelství a  tlumočnictví“

Z těchto programů požádaly o zatím samostatnou akreditaci „Čeština v komunikaci neslyšících“ (nutnost samostatného programu je zde dána odlišností celkového zaměření i pojetí výuky) a „Překladatelství a tlumočnictví“.

2. Značná různorodost filologických studijních oborů na FF neumožňuje, aby byl „kmenový obor 73-03 Cizí jazyky a kultury“ naplněn pouze jedním studijním programem. Studijní obory spadající do této kategorie vytvoří více studijních programů, vyznačujících se jedním z těchto rysů:

a) strukturou příbuzných studijních oborů (např. germanistika, nordistika anederlandistika)

b) strukturou specializací zabývajících se kulturami dané jazykové oblasti (např.  anglistika-amerikanistika na UK FF zahrnuje nyní britská, americká, kanadská, irská a australská kulturní studia)

c) obecným, srovnávacím zaměřením (komparatistika)

Z této kategorie zatím požádal o samostatnou akreditaci studijní program „Anglistika-amerikanistika“.

V průběhu transformace mohou studijní obory, které budou potřebovat delší čas na rozhodnutí o svém začlenění do nového studijního programu, do určité doby setrvat v rámci nyní akreditovaného programu „Filologie“.

Návrh struktury filologických oborů:

73 Filologie

73-01 kmenový obor: Lingvistika

studijní program: Lingvistika

studijní obory: (bakalářské, magisterské)

Lingvistika a fonetika

Fonetika

Srovnávací a indoevr. jazykověda

doktorské: Fonetika, Obecná lingvistika, Hungaristika, Ugrofinistika

73-02 kmenový obor: Bohemistika

studijní program: Bohemistika

studijní obory: (bakalářské, magisterské)

Český jazyk a literatura

Čeština pro cizince

doktorské: Český jazyk

Dějiny české literatury

Teorie literatury

studijní program:Čeština v komunikaci neslyšících

studijní obory (bakálářské, magisterské)

Čeština v komunikaci neslyšících

73-03 kmenový obor: Cizí jazyky a kultury 1

studijní program: Anglistika a amerikanistikase specializacemi (bakalářské, magisterské)

Americká kulturní studia

Anglický jazyk

Anglická literatura

Americká literatura

Britská kulturní studia

Irská kulturní studia

Kulturní studia o zemích Britského společenství

Literární teorie

studijní obory (doktorské):

Anglický jazyk a lingvistika

Anglická a americká literatura

studijní program: Germanistika, nederlandistika

a skandinavistika

studijní obory: (bakalářské, magisterské)

Dánský jazyk a liter.

Německý jazyk a lit.

Nizozem. Jazyk a liter.

Norský jazyk a liter.

Švédský jazyk a liter.

doktorské: Germánské jazyky, německá literatura

studijní program: Hispanistika, portugalistika

a iberoamerikanistika 2

studijní obory (bakalářské, magisterské)

Španělština, Portugalština

doktorské: Románské jazyky, Románské literatury

studijní program: Romanistika 3

studijní obory: (bakalářské, magisterské)

Francouzština, Italština, Rumunština

doktorské: Románské jazyky, Románské literatury

studijní program: Východoevropská a slavistická

studia

studijní obory (bakalářské, magisterské)

Specializace:

Lettonistika

Lithuanistika

Rusistika

Ukrajinistika

Bulharistika

Kroatistika

Makedonistika

Polonistika

Serbistika

Slavistika všeobecná a srovnávací

Slovenistika

Sorabistika

Východoevropská studia

Slavistická studia

doktorské:

Ruský jazyk

Ruská literatura

Slovanská filologie

Slovanské literatury

studijní program:Řecká a latinská studia

Specializace:

Byzantologie

Novořecký jazyk a literatura

studijní obory (bakalářské, magisterské)

Latina

Řečtina

doktorské: Klasická filologie

Latinská medievistika

a novolatinská studia

studijní program: Jazyky a kultury Blízkého východu

a Afriky

studijní obory 4(bakalářské, magisterské):

Afrikanistika

Arabistika

Hebraistika

Perština

Turkologie

doktorské: Jazyky zemí Asie a Afriky

Literatury zemí Asie a Afriky

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

studijní program: Indologie

studijní obory: (bakalářské, magisterské)

Bengálština Sanskrt

Hindština Tamilština

Doktorské:

Jazyky zemí Asie a Afriky

Literatury zemí Asie a Afriky

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

studijní program: Jazyky a kultury Dálného východu

studijní obory (bakalářské, magisterské)

Japanologie

Koreanistika

Mongolistika

Sinologie

Vietnamistika

doktorské: Jazyky zemí Asie a Afriky

Literatury zemí Asie a Afriky

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

studijní program: Komparatistika

studijní obor magisterský a doktorský: Komparatistika

73-04 kmenový obor: Překladatelství a tlumočnictví

studijní program:Překladatelství a tlumočnictví (PT)

studijní obory (magisterské):

PT-Angličtina

PT-Francouzština

PT-Němčina

PT-Ruština

PT-Španělština

doktorské: Translatologie


Poznámky:

1.Do navrhované klasifikace nejsou zařazeny tyto studijní obory:

Armenistika,

Finština,

Maďarština,

Romistika,

Slovakistika

jejichž začlenění závisí na dvou faktorech:

a) na dalším vývoji navrhovaného systému (např. vzniku programu „Středoevropská studia“, který by – vedle specializované bohemistiky a germanistiky – mohl zahrnovat slovakistiku, polonistiku, slovenistiku, sorabistiku a rovněž obory Maďarština a Romistika, eventuelně programu „Jazyky a kultury jihovýchodní Evropy“ – tj. balkánských zemí, případně „Jazyky a kultury malých evropských zemí“),

b) na rozhodnutí pracovišť, která zajišťují výuku těchto oborů, jakou orientaci zvolí pro další vývoj daných studijních oborů (např. zařazení oboru Finština k programu „Lingvistika“ – pokud bude tradičně jeho součástí výuka ugrofinských jazyků – nebo k východoevropským studiím; zařazení oboru Arménština k východoevropským studiím nebo k programu „Jazyky a kultury Blízkého východu a Afriky“; zařazení oboru Slovakistika buď k „Bohemistice“ nebo k „Východoevropským a slavistickým studiím“, eventuelně ke „Středoevropským studiím“, pokud by podobný program vznikl).

2.Počítá se s rozšířením programu o kursy Centra iberoamerických studií.

3.Rada garantů se po zralém uvážení přiklonila knázoru, že by měl vzniknout program Romanistika s obory Francouzština, Rumunština a Italština. Návrh ředitele Ústavu románských studií, který vyčleňuje Italistiku jako zvláštní program, pro nás není přijatelný.

4.Z vědeckého zaměření a povahy výuky Egyptologického ústavu UK FF vyplývá, že obor „Egyptologie“ je akreditován jako součást studijního programu 7105 „Historické vědy“.

V blízké budoucnosti je tedy možno rozdělit stávající studijní program „Filologie“ na 14 studijních programů, které budou lépe odpovídat požadavkům rozvoje jednotlivých disciplin.

V Praze, 13. 9. 2001

Rada garantů studijního programu Filologie /