Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Zpráva z výjezdního zasedání (Seč 2000)

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Jednotlivé sekce projednaly dokumenty předem připravené pracovními skupinami. Výsledkem byla doporučení pro další vývoj v jednotlivých oblastech, která byla dále syntetizována do priorit UK v závěrečném dokumentu přijatém na plenárním zasedání dne 2/12/00. Doporučení a závěry sekcí, jakož i závěrečný dokument budou obsahově zapracovány do DZ UK. Závěrečný dokument a přílohy (doporučení a závěry sekcí) budou rozeslány. Plenární zasedání přijalo rektorem navržené Stanovisko k návrhu novely VŠ zákona, které uplatní na jednání konference rektorů a poté na jednání v parlamentu.

V rámci výjezdního zasedání proběhla i zasedání VR UK a AS UK. Na zasedání AS informoval prof. Bednář o jednáních a stanoviscích předsednictva RVŠ k zásadním otázkám vývoje vysokého školství, především v souvislosti s obsahem Bílé knihy a systémem financování VŠ. Předsednictvo RVŠ konstatuje, že stávající znění návrhu BK v kapitole VŠ je přijatelné; ekonomická komise RVŠ konstatuje, že stávající koeficienty a systém financování nevyhovují a je nutno připravit změnu.

Vývojové priority závěrečného dokumentu:

1. Podpora rozvoje vědecké činnosti a doktorského studia.
2. Prostupnost studia na UK a meziuniverzitně pomocí strukturace bc + mgr.
3. Podpora mezinárodní spolupráce (věda, studium) a mobility pedagogů a studentů.
4. Motivace (hmotná aj.) učitelů a studentů ke zvýšení kvality studia a vědecké práce.
5. CŽV – rozšiřování nabídky a její návaznost na akreditované programy.
6. Širší vědecká a vzdělávací spolupráce s jinými vědeckými subjekty (AVČR, zahraničí).
7. Zlepšit vnější reprezentaci UK a vnitřní informovanost.

Podmínky k realizaci priorit:

1. Zvýšit příjmy dalšími činnostmi UK
2. Podporovat aplikovaný výzkum a expertní činnost
3. Upravit systém odměňování (mzdy, stipendia) – novelizace mzdového předpisu, stip. řádu
4. Zavést společný kreditní systém na UK
5. Vytvořit info. systém na UK.

Závěry a doporučení sekcí (výběr, syntéza)

1. Studium

1.1 V rámci reakreditací uplatnit strukturované studium bc+mgr tam, kde je to možné a účelné.
1.2 Dtto kreditní systém na bázi ECTS.
1.3 Předchozí body jsou předpokladem zavedení prostupnosti studia. Další předpoklady: vyřešit ekonomickou stránku (mezifakultní financování – navrhne ekonomická komise), informovanost (seznamy, sylaby a rozvrhy předmětů UK na internetu), přijatelnost (garanti stanoví podmínky prostupnosti).
1.4 Práce garantů: instituce garanta je nad zákon (zavedena na UK), kromě 1.3 má garant zajistit další (reakreditace, využití výsledku hodnocení výuky/programu absolveny a studenty pro zkvalitniní studia).
1.5 Práce a kontakt s absolventy (fakulty by měly vést databázi).
1.6 Rozšířit nabídku CŽV, rozvjet distanční studium (on-line vzdělávání).
1.7 Dopracovat vnitřní předpis Hodnocení výuky studenty a absolventy (návrh Metodického záměru bude rozeslán fakultám k připomínkování).
1.8 Přijímací řízení: zavést sledování korelace úspěšnosti u PZ, ve studiu, příp. výsledků SŠ; vypracovat optimální metodologii (výběr nejlepších, redukce subjektivního faktoru), zajistit informovanost.

2. Stipendia a ubytování

2.1 Stipendia – za vynikající studijní a vědecké výsledky (konkretizace pro úpravu SŘ)
2.2 Stipendia účelová a doktorská – vymezení kritérií doporučených děkanům
2.3 Ubytování – kritérium dojezdnosti doplněno o kritérium studijního prospěchu a výsledků tvůrčí činnosti – publikace apod. (doporučení Grémiu). Studijní prospěch se počítá podle programů, nikoliv oborů. (dr. Jettmarová upozornila na rozdílnost klasifikace mezi obory FFUK).
2.4 Ubytování – dotace: žádost na vedení UK prověřit možnost přímé dotace.
2.4 Rektor na závěrečném zasedání informoval o perspektivě kolejního ubytování v DZ (rozšíření kapacity si žádá dodatečné finanční zdroje, renovace implikuje zvýšení kolejného). V. Filip potvrdil přijatelnost zvýšení kolejného z těchto důvodů, bude-li opodstatněná.

3. Věda (závěry 1-15, výběr)

3.1 Oboustranná spolupráce s AV ČR (tj. i možnost práce učitelů v AV).
3.2 Rozšíření práce Odboru pro vědu UK o informace aj. ohledně mezinárodních vědeckých projektů.
3.3. Zvážit publikování habilitačních prací v nakl. Karolinum.
3.4 Posílit dotaci GAUK a vytvořit fond na cesty do zahraničí (konference).
3.5 Stipenidum doktorandů v 1. roce – úprava na rozpětí 4500 – 5000.

4. Ekonomika (výběr)

4. 1 Novela mzdového předpisu UK nutná, bude řešeno.
4. 2 Další prostředky – z posílení CŽV a DČ.
4. 3 Vytvoření fondu pro mobilitu učitelů a studentů. 2 mil. z dotace UK, další jiné zdroje.
4. 4 Vnitřní přerozdělování prostředků : zásady 2000 zůstávají, AS UK schválil v Seči dodatečnou úpravu.
4.5 Financování kolejí a menz: doporučen stávající systém.
4.6 Financování u prostupnosti studia bude řešeno.

5. Zahraničí (výběr)

5.1 Rozšířit mobilitu učitelů a studentů.
5.2 Vytvořit fond mobility (rozpočtové a mimorozpočtové prostředky).
5.3 Informačně organizační centrum – rozšíření služeb Informačního centra UK.
5.4 Rozšířit nabídku kursů v cizím jazyce (A,N)

6. Vnější vztahy (výběr)

6.1 Změna koncepce čsp. Forum
6.2 Doporučení: každá fakulta bude mít pracovníka pro vnější vztahy (informace navenek)
6.3 Doporučení: každá fakulta zajistí aktualizovanost informací na internetu

7. Osobní jednání předsedkyně

7.1 Prorektorka Kvasničková, ředitel KaM, rektor UK a kvestor UK ve věci ubytování na kolejích.
7.2 Předseda AS UK ve věci návrhu Hodnocení výuky studenty.
7.3 Předseda AS UK ve věci návrhu úprav JŘVR FF UK.V Praze dne 3/12/00
Předkládá: Z. Jettmarová