Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh na zřízení etické komise

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Na základě čl. 11 Statutu Filozofické fakulty předkládám Akademickému senátu FF UK návrh na zřízení této komise:

Etická komise UK FF

Zdůvodnění

Pedagogická a vědecká činnost akademických pracovníků obsahuje kromě pracovněprávních a odborných stránek též stránku etickou. Etická aspekty akademické práce nejsou většinou upraveny ani zákonem, ani vnitřními předpisy, přesto často hrají zásadní roli v učitelské i vědecké praxi. Zahraniční akademická pracoviště přijala etické kodexy, jimiž se řídí učitelé a badatelé. Podle zásadního vládního dokumentu Národní politika výzkumu a vývoje České republiky (část V.2.4) „Představitelé VaV připraví etický kodex vědce, zabývající se problémy falzifikace, „vymýšlení“ výsledků, plagiátorství a zneužívání výsledků VaV, nezveřejňování výsledků VaV financovaného z veřejných zdrojů atd. Zároveň představitelé VaV připraví etický kodex organizací VaV, který bude řešit problémy legislativně nezakotvitelné – etiku posuzování návrhů, jejich důvěrnost, postup v eticky složitých oblastech (bioetika aj.), komunikaci s veřejností atd.

Z veřejných zdrojů nebude podporován VaV produktů, postupů a metod, které jsou zakázány mezinárodními smlouvami či konvencemi. Dále nebude podporován výzkum a vývoj, který je v rozporu s etickými a morálními zásadami uznávanými světovou vědeckou obcí.“

Filozofická fakulta jako nejvýznamnější humanitní fakulta UK se dnes nemůže vyhnout reakci na tento trend.

Rámcová náplň činnosti

Vypracování návrhu etického kodexu akademického pracovníka FF UK.

Spolupráce na vytváření etického kodexu UK, případně dalších institucí.

Posuzování možných obvinění z neetického jednání na půdě FF UK a vydávání dobrozdání Akademickému senátu FF UK a děkanovi FF UK v otázkách etiky vědecké a pedagogické práce.

Konzultační činnost pro pracovníky FF Uk v oblasti etiky vědecké a pedagogické práce.

Doc.RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan