Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Jmenování komise výběrového řízení

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Praha, dne 30.5.2000

Jmenování komise výběrového řízení

Podle čl. 3 Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze jmenuji komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka Filozofické fakulty UK v tomto složení:

  1. Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. (děkan FF UK)
  2. Ing. Josef Kubíček (kvestor UK)
  3. Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. (proděkan FF UK)
  4. Doc.PhDr. Martin Procházka, CSc. (ředitel Ústavu anglistiky a amerikanistiky
  5. zástupce AS FF UK

Jako náhradníka jmenuji členem komise Prof.PhDr. Jiřího Slámu, CSc. (Ústav pro pravěk).

Zároveň se obracím na Akademický senát FF UK s žádostí o podání návrhu na jednoho člena komise pro toto výběrové řízení a návrh na jednoho náhradníka.

S pozdravem

Doc.RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan