Volební období 2000-2002

ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU FF UK KE DNI 31. 8. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU FF UK KE DNI 31. 8. 2001

Hlavní činnost – Dotace v tis. Kč
711xxx Fakulta Skutečnost k 31. 8. 2001 712xxx Děkanát Skutečnost k 31. 8. 2001 713xxx katedry a ústavy Skutečnost k 31. 8. 2001 714xxx Budovy Skutečnost k 31. 8. 2001 72xxxx Exkurze Skutečnost k 31. 8. 2001 74xxxx nájmy z dotace výdej Skutečnost k 31. 8. 2001 75xxxx Fond mobility Skutečnost k 31. 8. 2001 HČ – Dotace celkem Skutečnost k 31. 8. 2001
DOTACE základní 142 085 106 655,0 181,9 142 085 106 836,9
DOTACE Inst. prostř. na nespec. výzk. 11 884 8 913,0 11 884 8 913,0
PGS – stipendia 10 040 5 025,0 10 040 5 025,0
Zahr. rozvojová pomoc (stip.zahr.studenti) 3 000 1 876,0 3 000 1 876,0
PŘIJATÉ INV. PROSTŘEDKY – úč. dotace 4 075 4 075 0,0
PŘIJATÉ DARY 0 0,0
PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB 0 0,0
PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ 0 0,0
OSTATNÍ PŘÍJMY 26,0 0 26,0
SPLÁTKY PŮJČEK FKSP 0 0,0
Souhrnné příjmy 0 0,0
Příjmy celkem 171 084 122 495,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 181,9 171 084 122 676,9 171 084 122 676,9
MATERIÁL 1 855 1 340,1 0 347,6 0 189,7 0 147,5 0 0,0 0 0,0 1 855 2 024,9 1 855 2 024,9
z toho: materiál všeobecný 462,2 86,4 157,7 114,6 0 820,9
knihy,časopisy 1 800 543,1 135,3 6,0 1 800 684,4
ochranné pomůcky 0 0,0
uklidové prostředky 95,8 0,1 0,7 32,9 0 129,5
kanc.potřeby 56,2 0,1 12,5 0 68,8
PHM 55 33,7 55 33,7
DHIM do 40000,- 149,1 125,7 12,8 0 287,6
ENERGIE 2 205 31,8 0 0,0 0 0,0 0 1 523,1 0 0,0 0 6,4 2 205 1 561,3 2 205 1 561,3
z toho: voda 275 67,7 275 67,7
plyn 720 27,2 708,1 720 735,3
elekřina 1 210 4,6 747,3 6,4 1 210 758,3
OPRAVY A ÚDRŽBA 750 94,9 0 5,7 0 20,7 100 231,6 0 0,0 0 0,0 850 352,9 850 352,9
z toho: budovy 10,9 100 40,1 100 51,0
stroje a zaříz. 750 84,0 5,7 20,7 191,5 750 301,9
CESTOVNÉ 250 68,7 702 249,4 0 129,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 952 447,5 952 447,5
z toho: tuzemsko 50 5,0 9,0 15,1 50 29,1
zahraničí 200 63,7 580 200,7 114,3 780 378,7
diety zahr.hostům 122 39,7 122 39,7
NÁKLADY NA REPREZENTACI 200 14,0 0,2 1,1 200 15,3
711xxx Fakulta Skutečnost k 31. 8. 2001 712xxx Děkanát Skutečnost k 31. 8. 2001 713xxx katedry a ústavy Skutečnost k 31. 8. 2001 714xxx Budovy Skutečnost k 31. 8. 2001 72xxxx Exkurze Skutečnost k 31. 8. 2001 74xxxx nájmy z dotace výdej Skutečnost k 31. 8. 2001 75xxxx Fond mobility Skutečnost k 31. 8. 2001 HČ – Dotace celkem Skutečnost k 31. 8. 2001
SLUŽBY 8 770 5 028,3 950 1 121,6 0 105,3 0 2 670,0 0 0,0 1 000 567,1 10 720 9 492,3 10 720 9 492,3
z toho: poštovné 560 506,9 18,0 27,0 560 551,9
spoje telefon 1 750 1 571,8 178,4 9,2 1 750 1 759,4
nájemné 80,9 950 50,9 1,2 11,9 1 000 575,8 1 950 720,7
DNIM 186,6 1,9 3,0 0 191,5
školení 90 27,3 90 27,3
úklid 1 600 37,4 1 306,1 1 600 1 343,5
stravování 1 370 744,5 2,2 1 370 746,7
ostraha 900 431,2 900 431,2
inzerce 100 23,1 18,8 8,3 100 50,2
medial. studia 300 300 0,0
o s t a t n í služby 2 100 1 445,9 1 002,5 65,8 1 173,6 -17,9 2 100 3 669,9
MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m 96 000 63 415,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 000 63 415,2 96 000 63 415,2
z toho: mzdové náklady 96 000 61 644,3 96 000 61 644,3
OON 1 770,9 0 1 770,9
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úraz.) 33 888 21 620,2 33 888 21 620,2
OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba 600 412,8 600 412,8
DAŇ SILNIČNÍ 8 0,9 8 0,9
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 13 642 9 165,3 0,0 337,6 0,0 3,7 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 13 642 9 516,7 13 642 9 516,7
z toho: stipendia PGS 10 040 7 050,2 10 040 7 050,2
zahraniční. rozvojová pomoc 3 000 697,5 3 000 697,5
účelová stipendia 407 839,8 325,9 407 1 165,7
pojistné 70 17,5 70 17,5
poplatky (bankovní a jiné) 125 79,8 1,0 2,1 125 82,9
ostatní 480,5 10,7 1,6 10,1 0 502,9
ČERPÁNÍ INV. PROSTŘEDKU – úč.dotace 4 075 4 075 0,0
ČERPÁNÍ DARU 0 0,0
INVESTIĆNÍ VÝDAJE – FRIM FF 953,1 4,6 120,5 0 1 078,2
ODPISY 10 700 6 216,2 10 700 6 216,2
Souhrnné výdaje 1 500 143 1 643 0,0
Výdaje celkem 172 943 108 361,5 1 652 2 062,1 1 500 454,5 100 4 702,8 143 0,0 1 000 573,5 0 0,0 177 338 116 154,4
Příjmy – výdaje -1 859 14 133,5 -1 652 -2 062,1 -1 500 -454,5 -100 -4 702,8 -143 0,0 -1 000 -573,5 0 181,9 -6 254 6 522,5