Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Komentář k čerpání rozpočtu FF UK k 30. 6. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

PŘÍJMY

Částky uvedené v řádku “ Dotace“ (76127tis. Kč) a v řádku „Přijaté investiční prostředky“ (2665 tis. Kč) představují sumu prostředků, které byly přiděleny Filozofické fakultě formou dotace (na vzdělávací činnost i na grantové projekty) a byly Rektorátem Univerzity Karlovy poukázány na účet Filozofické fakulty.

V ř. HČMD je uvedena částka 3 675 tis. , což představuje prostředky na grant pro spoluřešitele, které se nemohou uvádět dle metodiky RUK v dotaci HČ.

V řádku „Přijaté účelové prostředky, dary“ jsou uvedeny prostředky, které přijala Filozofická fakulta v období od ledna do června 2000 na základě darovacích smluv.

V řádku „Příjmy z prodeje služeb“ jsou zahrnuty prostředky získané z akreditovaných programů celoživotního vzdělávání a dalších neakreditovaných kurzů.

V řádku „Příjmy z poplatků od studentů“ jsou uvedeny příjmy za přijímací řízení a dále příjmy od zahraničních studentů – samoplátců, poplatky za rigorózní řízení , poplatky studentů za služby LVT a Mediatéky.

Částky uvedené v řádku „Ostatní příjmy“ představují příjmy fakulty za různé služby, např. za ubytování, z pronájmů a za služby spojené s pronájmy, kongresové poplatky, tisk brožur a také za prodej přihlášek ke studiu (91 tis. Kč).

V řádku „Splátky půjček FKSP“ je suma prostředků (282 tis.), které zaplatili zaměstnanci fakulty za období leden – červen 2000.

VÝDAJE

Výdaje na materiál zahrnují prostředky vynaložené na pořízení:

– všeobecného materiálu, např. tonery, diskety, videokazety, baterie, prodlužovací kabely, žárovky, nůžky, fotomateriál, tiskopisy, obalový materiál aj.

– knih a časopisů (v částce se nepromítají zálohové platby roku 1999 – 546 tis., zúčtované v roce 2000, ani zálohy zaplacené v roce 2000)

– úklidových prostředků , např. papírové ručníky, toaletní mýdla, čistící prostředky

– kancelářských potřeb, např. kalendáře, fixy, razítka, obálky, diáře, napínáčky, drátky do sešívaček apod.

– drobného hmotného majetku jako je např. fotoaparát, fax, radiomagnetofon, tiskárna, mobilní telefon, keramická tabule, nábytek, počítač a další

– ostatního materiálu , např. materiálu pro údržbu, tj. nářadí, vruty, šrouby apod., učební pomůcky a další

Výdaje na opravy a údržbu představují prostředky vynaložené např. na servis výtahů, malování, dále pak servis kotelny, výdaje na opravy a servis počítačů, tiskáren, kopírek, faxů, různé instalatérské práce.

Výdaje na cestovné představují prostředky vynaložené na služební cesty zaměstnanců fakulty jak v tuzemsku, tak i do zahraničí, dále pak výdaje související s poskytováním diet zahraničním hostům v rámci mezivládních dohod

V řádku náklady na reprezentaci jsou zahrnuty výdaje na občerstvení převážně v rámci kurzů v doplňkové činnosti.

Výdaje na služby jsou sledovány v členění na poštovné, telefony, nájemné, drobný nehmotný majetek,tj. zejména software, na školení, úklid, stravování, inzerci a práce na PC.

V řádku ostatní služby jsou zahrnuty např.výdaje na kopírování a kopírovací karty, překlady, korektury, fotopráce, ubytování, doprava a jízdné studentů, ověřování podpisů, notářské poplatky, stěhování, požární revize, právní služby, poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, reklamní služby a další.

Částky v řádku mzdové náklady jsou úhrnem vyplacených hrubých mezd (včetně odměn) stálým zaměstnancům

v řádku ostatní osobní náklady jsou zahrnuty odměny na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

Výdaje na jiné ostatní náklady jsou sledovány v členění na stipendia PGS a ostatní stipendia, dále na pojistné, poplatky (zejména bankovní a konferenční), a ostatní jiné náklady, které zahrnují zejména neuplatněný odpočet DPH, dále např. různé členské příspěvky aj.

V řádku čerpání investičních prostředků a čerpání účelových prostředků , darů je zahrnuto čerpání účelově vázaných prostředků v souladu s příslušnými grantovými projekty či darovacími smlouvami.

Částka v řádku “ Špork – faktura za neinvestiční výdaje 1/2000″ představuje prostředky, které fakulta zaplatila v lednu t.r. z dotace pro rok 2000 za neinvestiční práce na dokončení Šporkova paláce vyfakturované koncem roku 1999.