VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Katedra sociální práce / Job offer from 9 May 2024 – Department of Social Work

Č.j.: UKFF/271842/2024

English see below

 

Katedra sociální práce

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: sociální práce, sociologie, filozofie a jiné příbuzné disciplíny
Mzdová třída: AP2
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis práce:

 • Vedení kurzů studijního programu Sociální práce z oblasti teorií sociální práce, filozofické a politické kontexty sociální práce, komunitní práce, sociologie a sociologická praktika
 • Výuka dalších oborově relevantních disciplín, včetně oborových kurzů v angličtině
 • Zajišťování a koordinace zahraniční spolupráce, agendy Erasmus+ a dalších
 • Spolupráce při přípravě a realizaci výzkumných projektů v uvedených oblastech
 • Rozvíjení vlastního výzkumného programu a tvůrčí činnosti
 • Vedení a oponování kvalifikačních prací
 • Podíl na dalších činnostech katedry

Požadavky:

 • Akademický titul minimálně Ph.D.
 • Předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v požadovaném zaměření
 • Schopnost učit v angličtině, plynulá čeština (min. na úrovni C1)
 • Rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do pěti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • Zkušenosti a praxe s řešením výzkumných či aplikovaných projektů a grantů
 • Organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2024
Termín přihlášky: do 15. 6. 2024

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ (do přihláška vždy uvádějte Č.j.)
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

 

Ref. No.: UKFF/271842/2024

Department of Social Work

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: social work, sociology, philosophy and other related disciplines
Expected salary/job rank: AP2
Full-time position: 1,0 (40 hours/week)

Job description:

 • Teaching courses in the Social Work degree programme in the areas of social work theory, philosophical and political contexts of social work, community work, sociology and sociological practice
 • Teaching other disciplines relevant to the field, including field courses in English
 • Arranging and coordinating international cooperation, the Erasmus+ agenda and others
 • Collaboration in the preparation and implementation of research projects in the above areas
 • Developing own research programme and publication activities
 • Conducting and opposing qualification theses
 • Participation in other activities of the department

Job requirements:

 • Academic degree at least Ph.D.
 • Previous teaching, research and other creative activities in the required field
 • Ability to teach in English, fluent in Czech (min. level C1)
 • Experience in research or applied projects and grants
 • Organisational and communication skills

Expected starting date:  1. 10. 2024
Application deadline: to 15. 6. 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form  (always quote the Ref. No.)
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, academic, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.