VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Katedra sociální práce / Job offer from 9 May 2024 – Department of Social Work

Č.j.: UKFF/271945/2024

English see below

 

Katedra sociální práce

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent/profesor (AP2/AP3/AP4)
Obor a zaměření: sociální politika, sociální práce, pedagogika, sociologie a jiné příbuzné disciplíny
Mzdová třída: AP2/AP3/AP4
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

 Popis práce:

 • Podíl na výzkumné a publikační činnosti v oblastech teorie a metody sociální práce, profese a profesní identita, sociální politika a soc. zabezpečení, sociálně-právní ochrana, soc. vyloučení
 • Aktivní účast na domácích a mezinárodních konferencích a dalších aktivitách, spolupráce na organizaci mezinárodních workshopů, vědeckých konferencí a dalších aktivit
 • Podíl na přípravě a řešení grantových projektů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce
 • Výuka v uvedených oblastech a dalších oborově relevantních disciplín
 • Vedení a oponování kvalifikačních prací
 • Podíl na dalších činnostech katedry

Požadavky:

 • Akademický titul minimálně Ph.D.
 • Předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v požadovaném zaměření
 • Zkušenosti a praxe s řešením výzkumných či aplikovaných projektů a grantů
 • Znalost anglického jazyka umožňující publikační a pedagogickou činnost
 • Podrobný plán vědeckého rozvoje na příští tři roky (v případě AP2 rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do pěti let)
 • Organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2024
Termín přihlášky: do 15. 6. 2024

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ (do přihlášky vždy uvádějte Č.j.)
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe a vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • plán vědeckého rozvoje na příští tři roky (v případě AP2 rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do pěti let)
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

 

Ref. No.: UKFF/271945/2024

Department of Social Work

Job title: assistant professor/ associate professor/professor (AP2/AP3(AP4))
Field and specialization: social policy, social work, pedagogy, sociology and other related disciplines
Expected salary/job rank: AP2/AP3/AP4
Full-time position: 1,0 (40 hours/week)

Job description:

 • Participation in research and publication activities in the areas of social work theory and methods, profession and professional identity, social policy and social work, social security, social and legal protection, social exclusion
 • Active participation in local and international conferences and other activities, cooperation in the organization of international workshops, scientific conferences and other activities
 • Participation in the preparation and implementation of grant projects aimed at the development of international cooperation.
 • Teaching in the above areas and other disciplines relevant to the field
 • Conducting and opposing qualification theses
 • Participation in other activities of the department

Job requirements:

 • Academic degree at least Ph.D.
 • Previous teaching, research and other creative activities in the required field
 • Experience in research or applied projects and grants
 • Knowledge of the English language to enable publishing and teaching activities
 • A detailed plan of academic career development for the next three years (in the case of AP2, a framework academic development plan to commence the habilitation procedure within five years at the latest)
 • Organisational and communication skills

Expected starting date: 1. 10. 2024
Application deadline: to 15. 6. 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form (always quote the Ref. No.)
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, academic, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan for the next three years (in the case of AP2, a framework academic development plan to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) within five years at the latest
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.