VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 30. 5. 2024 – Ústav germánských studií / Job offer from 30 May 2024 – Department of Germanic Studies

Č.j.: UKFF/310753/2024

English see below

 

Ústav germánských studií

Název pracovní pozice: Asistent
Obor a zaměření: německý jazyk, lingvistika
Mzdová třída: AP1
Úvazek: 0,25 (10 hod/týdně)

Popis práce:

 • Výuka základních a výběrových oborových předmětů v pregraduálním studiu včetně vedení studentských prací pregraduálního studia v oblasti specializace a kontrola studia.
 • Účast na ostatních činnostech Ústavu germánských studií
 • Grantová a projektová činnost, publikace
 • Účast na aktivitách třetí role univerzity

Požadavky:

 • pokročilý disertační projekt v oboru s vizí brzkého dokončení,
 • orientace v lingvistice současné němčiny, zejm. v lexikologii, lexikografii a korpusové lingvistice,
 • zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností v oblasti specializace,
 • organizační schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2024
Termín přihlášky: 30. 6. 2024

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • životopis,
 • přehled pedagogické činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání,
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.).

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html.

 

 

 

 

Ref. No.: UKFF/310753/2024

Department of Germanic Studies

Job title: Assistant
Field and specialization: German language, linguistics
Expected salary/job rank: A1
Full-time position: 0,25

Job description:

 • Teaching of core and elective seminars in undergraduate studies, including supervision of undergraduate student theses, evaluations and examinations at all levels of study;
 • Participation in the work of the Department of Germanic Studies;
 • Grant and project activities, publications;
 • Participation in “third role” activities of the university.

Job requirements:

 • Advanced dissertation project with a vision of soon completion;
 • Orientation in the linguistics of the contemporary German languag, especially in lexicology, lexicography and corpus linguistics;
 • Experience with teaching and research in the areas of specialisation;
 • Experience in popularization and promotion work;
 • Organizational skills.

Expected starting date:  1. 10. 2024
Application deadline: to 30. 6. 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)
 • a description of the position (max. 1 page)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.