Výběrové řízení ze dne 24. 5. 2024 – Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií / Job offer from 24 May 2024 – Institute of Ethnology and Central European and Balkan Studies

Č.j.: UKFF/304860/2024

English see below

 

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent / profesor
Obor a zaměření: historik/polonista se zaměřením na polské dějiny
Mzdová třída: AP3 / AP4
Úvazek: 1,0 (40 hod. / týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka předmětů zaměřených na polské dějiny a dějiny česko-polských vztahů (přehledové i výběrové předměty) v bakalářském a navazujícím magisterském programu
 • výuka nebo podíl na výuce dalších polonistických předmětů (polské reálie, analýza textu v souvislostech apod.)
 • vedení a oponování závěrečných prací (bakalářských, diplomových, disertačních) a projektů
 • výzkumná a publikační činnost
 • aktivní účast na domácích a mezinárodních konferencích a organizace mezinárodních workshopů a vědeckých konferencí
 • projektová činnost

Požadavky:

 • titul docent nebo profesor
 • schopnost vést výuku v češtině, polštině a angličtině (min. úroveň B2)
 • pedagogická zkušenost s výukou polských dějin na univerzitní úrovni
 • badatelská a publikační činnost v oboru polských dějin
 • zkušenost s řešením grantových projektů

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2024
Termín přihlášky: do 24. 6. 2024

Náležitosti přihlášky:

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

 

Ref. No.: UKFF/304860/2024

Institute of Ethnology and Central European and Balkan Studies

Job title: Associate Professor – docent / profesor
Field and specialization: Polish studies – Polish history
Expected salary/job rank: AP3 / AP4
Full-time position: 1,0 (40 hours per week) 

Job description:

 • teaching subjects focused on Polish history and the history of Czech-Polish relations (survey and special courses) in BA and MA study programme
 • teaching or contributing to the teaching of other Polish subjects (Polish civilisation, text analysis etc.)
 • BA, MA and PhD thesis supervision and revision, supervision and revision of projects
 • research and publishing activities
 • participation in local and international conferences and organization of international workshops and academic conferences
 • research project activities

Job requirements:

 • the title of “docent” or “profesor”
 • teaching in Czech, Polish and English (min. level B2)
 • teaching experience in Polish history at university level
 • research and publications in Polish history
 • experience in dealing with grant projects

Expected starting date: 1st October 2024
Application deadline: to 24th June 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form (always quote the Ref. No.)
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities, including project and grant activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.