VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 28. 11. 2023 – Ústav české literatury a komparatistiky / Job offer from 28 November 2023 – Institute of Czech and Comparative Literature

Č.j.: UKFF/590092/2023

English see below

Ústav české literatury a komparatistiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: dějiny české literatury, pozdní 19. století a modernismus, teorie literární historiografie, germanobohemistika
Mzdová třída: A2
Úvazek: 0,5 (20 hod. týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • Výuka základních a výběrových oborových seminářů v pregraduálním studiu včetně vedení studentských prací pregraduálního studia (případně postgraduálních prací), evaluací a zkoušek na všech úrovních
 • Účast na práci Ústavu české literatury a komparatistiky
 • Grantová a projektová činnost, publikace
 • Posudková činnost
 • Účast na aktivitách třetí role univerzity

Požadavky:

 • angličtina, němčina na úrovni nejméně B2
 • Oborové zaměření na druhou polovinu 19. století a první polovinu 20. století, a na germanobohemistiku
 • Zřetelné publikační výsledky (články a monografie)
 • Grantová, ediční a pedagogická praxe

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2024
Termín přihlášky: do 31.12. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Rozhodnutí děkanky

 

 

Institute of Czech and Comparative Literature 

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: History of Czech literature (late 19th century and modernism), theory of literary historiography, germanobohemistics
Expected salary/job rank: A2
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • Teaching of core and elective seminars in undergraduate studies, including supervision of undergraduate student theses (or postgraduate theses), evaluations and examinations at all levels of study
 • Participation in the work of the Institute of Czech Literature and Comparative Studies
 • Grant and project activities, publications
 • Assessment activities
 • Participation in third role activities of the university…

Job requirements:

 • English, German at least B2, Czech native/or C2
 • Subject focus: Literature of the second half of the 19th century and the first half of the 20th century, and on Germanobohemistics
 • Clear publication achievements (articles and monographs)
 • Grant, editorial and teaching experience

Expected starting date:  1. 2. 2024
Application deadline: to 31. 12. 2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html