VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 31. 1. 2024 – Ústav germánských studií / Job offer from 31 January 2024 – Department of Germanic Studies

Č.j.: UKFF/33818/2024

English see below

Ústav germánských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent
Obor a zaměření: německý jazyk a jeho vývoj, lingvistika
Platová třída: A1 nebo A2
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • Výuka základních a výběrových oborových předmětů v pregraduálním studiu včetně vedení studentských prací pregraduálního studia v oblasti specializace a kontrola studia;
 • Účast na chodu Ústavu germánských studií;
 • Grantová a projektová činnost, publikace;
 • Účast na aktivitách třetí role univerzity.

Požadavky:

 • Ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru, případně pokročilý disertační projekt před ukončením doktorského studia;
 • Orientace v lingvistice současné němčiny a jejím vývoji;
 • Zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností v oblasti specializace;
 • Zkušenosti s prací popularizační a propagační;
 • Organizační schopnosti.

Předpokládaný nástup: 01. 04. 2024
Termín přihlášky do: 01. 03. 2024

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ;
 • profesní životopis;
 • přehled dosavadní odborné praxe;
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti;
 • rámcový plán působení na místě a vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru;
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.czKomise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

Department of Germanic Studies

Job title: Assistant or Assistant Professor
Field and specialization: German language, linguistics
Expected salary/job rank: A1 or A2
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • Teaching of core and elective seminars in undergraduate studies, including supervision of undergraduate student theses, evaluations and examinations at all levels of study;
 • Participation in the work of the Department of Germanic Studies;
 • Grant and project activities, publications;
 • Participation in “third role” activities of the university.

Job requirements:

 • Doctoral degree (Ph.D. or equivalent) in the given area, or advanced dissertation project near the completion of the doctoral studies;
 • Orientation in the linguistics of the contemporary German language and its history;
 • Experience with teaching and research in the areas of specialization;
 • Experience in popularization and promotion work;
 • Organizational skills.

Expected starting date:  01. 04. 2024
Application deadline to: 01. 03. 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.