VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 23. 4. 2021 – Ústav české literatury a komparistiky / Job offer from 23 April 2021 – Department of Czech and Comparative Literature

Č.j.: UKFF/137806/2021

English see below

Ústav české literatury a komparatistiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent
Obor a zaměření: komparatistika, teorie literatury
Platová třída: AP3
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru komparatistika či český jazyk a literatura
 • habilitace v oboru komparatistika či česká literatura
 • zkušenost s pedagogickou činností (s výukou literatury na vysoké škole) v trvání alespoň pěti let a v celém rozsahu od bakalářského až po doktorské studium
 • jazykové znalosti – aktivní zvládnutí angličtiny a francouzštiny na úrovni publikovaných překladů z těchto jazyků
 • odborná profilace v oblasti dějin novodobé a moderní literatury a teorie literatury – obojí se zaměřením na lyriku (poezii)
 • dlouhodobá a soustavná publikační činnost v oblasti poetiky a tematiky lyriky (poezie)
 • zkušenost s řešením grantových projektů v pozici hlavního řešitele
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2022
Termín přihlášky: 30. 5. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkana

Department of Czech and Comparative Literature

Job title: Associate Professor
Field and specialization: Comparative literature, literary theory
Expected salary/job rank: AP3 level
Full-time position: 01,0 (40 hours per week)

Job requirements:

 • university diploma in the programme of Comparative Literature or Czech Language and Literature
 • habilitation in the field of Comparative Literature or Czech Literature
 • teaching experience (courses on literature at the university level) of five years, covering all the levels from Bc. to PhD. programs
 • language skills – active English and French (published translations from both languages)
 • scholarly interest in the history of modern literature and literary theory with explicit focus on lyric poetry
 • publication record in the field of poetics and thematics of lyric poetry
 • record of grant projects in the position of main investigator
 • organizational and administrative abilities

Expected starting date: January 1, 2022
Application deadline: May 30, 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • application to the selection procedure
 • curriculum vitae
 • summary of work experience
 • overview of scholarly and teaching experience, list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded (with Czech translation)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.