VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 19. 12. 2019 – Ústav etnologie / Job offer from 19 December 2019 – Department of Ethnology

English see below

Ústav etnologie

Název pracovní pozice/zařazení: docent
Předpokládaná mzdová třída: AP3
Obor a zaměření (specializace): teorie a metodologie historických věd
Sjednaná týdenní pracovní doba (úvazek): 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace a kontrola studia
 • vedení závěrečných prací
 • vědecká publikační činnost
 • podíl na administrativní činnosti, přípravě projektů a mezinárodní spolupráci

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru historických věd (titul Ph.D.) a titul doc.
 • zaměření na teorii a metodologii historických věd, dějiny rodiny a historickou demografii
 • zkušenost s výukou teorie a metodologie historických věd; antropologie, demografie a historie rodiny (min. 3 roky)
 • publikační činnost v oboru ve světovém jazyce
 • výhled na zahájení jmenovacího řízení do 2 let

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020
Termín podání přihlášky: 20. 1. 2020

Náležitosti přihlášky (povinné přílohy):

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní praxe
 • přehled vědecké, výzkumné, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str. A4)

 Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.

nebo e-mailem:

 • Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz.

 Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

Rozhodnutí děkana

 Department of Ethnology

Job title: Docent
Expected salary scale: AP3
Field and specialization: theory and methodology of historical sciences
Work pattern: Part-time position (20 hours per week)

Job description:

 • Teaching within the applicant´s specialization and coordination of studies
 • Supervision of theses
 • Academic publishing
 • Participation in administrative work, development of projects and international cooperation

Job requirements:

 • University degree in historical sciences (Ph.D. + doc.)
 • Specialization in theory and methodology of historical sciences, family history and historical demography
 • Experience in teaching theory and methods of historical sciences; anthropology, demography and family history (minimum 3 years)
 • Relevant publication record in world language
 • Perspective of starting of procedure for the appointment of a Professor within 2 years

Expected starting date: 1. 9. 2020
Application deadline: 20. 1. 2020 

List of required documents:

 • Application form
 • CV
 • Summary of work experience
 • Overview of research, scientific and teaching experience and complete list of publications
 • Degree certificates (with Czech translation if applicable)
 • Overview of planned activities at the Department of ethnology (max. 1800 characters)

Application options:

 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz
 • By post or in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview. The original copies of relevant documents will be presented during the interview.