VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 25. 5. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 25 May 2018 – Faculty of Arts

English see below

Název pracovní pozice: vědecký pracovník (School of Interdiscplinary Area Studies, Oxfordská univerzita)
Předpokládaná mzdová třída: VP1
Obor a zaměření: doktorand se zaměřením na interdisciplinární areálová studia a nové metodologie na průsečíku humanitních a sociálních věd. Jedná se o pozici naplánovanou v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy)
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců

Popis pracovní činnosti:

 • 6 měsíců vědecký pobyt v School of Interdiscplinary Area Studies, Oxfordská univerzita:
  • absolvování kurzu Research Methods for Area Studies (Modul 1 a Modul 2) (viz příloha)
  • realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu (práce v knihovně, konzultace s mentorem)
  • prohloubení akademické výměny v rámci studentské vědecké činnosti; konzultace směřující k přípravě studentské konference
  • příprava disertace
  • během pobytu bude junior v pravidelném kontaktu s vedoucím svého domovského pracoviště a radou Institutu pro stadium strategických regionů
 • 6 měsíců takzvaná návratová fáze spočívající v působení na FF UK následující formou:
  • doktorand bude pokračovat ve studiu v rámci příslušné oborové rady; v rámci vědecké struktury FF UK bude náležet k Institutu pro stadium strategických regionů
  • po návratu bude v semináři prezentovat výsledky svého bádání a svých zkušeností
  • bude nadále v kontaktu s kolegy z Oxfordu a bude se podílet na přípravě společné doktorandské konference a dalších společných projektů

Požadavky:

 • student některého z relevantních doktorských programů; zaměření disertační práce na témata související s Čínou, Jižní Asií, Japonskem, Ruskem a eurasijským prostorem nebo Latinskou Amerikou
 • výborná kompetence v anglickém jazyce slovem i písmem; kompetence alespoň v jednom jazyce vybraného regionu
 • vědecko-výzkumná a publikační činnost v oboru je výhodou, ne však podmínkou

Předpokládaný nástup: 1. října 2018
Termín přihlášky: 30. června 2018

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška do výběrového řízení
 • projekt disertační práce (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v angličtině)
 • předběžný souhlas vedoucího týmu / supervizora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu.
 • krátký životopis vedoucího týmu / supervizora z příslušné zahraniční instituce.
 • souhlas vedoucího příslušné ZS na FF UK k přijetí po návratu ze zahraničí
 • kopie dokladů o vzdělání, včetně dokladů o jazykové kompetenci
 • přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti

 Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Kontaktní osoba za Institut pro stadium strategických regionů (hrc.ff.cuni.cz): prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., olga.lomova@ff.cuni.cz.
Originály dokladů budeme požadovat při osobním pohovoru. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana


Name of the position: 1. researcher (School of Interdiscplinary Area Studies, University of Oxford)
Expected pay group: VP1
Field and specialization: PhD student with specialization in interdisciplinary area studies and new methodologies on the threshold of humanities and social sciences. This is a position planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University
Workload: 0.5 (20 hours a week) for a period of 12 months

Work description:

 • 6-month research stay at a major academic institution in the School of Interdiscplinary Area Studies, University of Oxford
 • taking part in the course Research Methods for Area Studies (Modul 1 and Modul 2) (see the annex)
 • realization of own concrete research (heuristic work, consultations with mentor)
 • intensification of academic exchange within the frame of student scientific activity; consultations with respect of preparing student konference
 • work on dissertatin
 • during the stay the junior will be in constant contact with the director of his home department and the council of the Institute for the study of Strategic Regions

 

 • 6 months of a so-called return phase involving the following activity at FA CU:
 • the student shall continue the PhD study within the frame of the specific area, under the supervision of the relevant subject area council; within the frame of the FA CU shall belong to the Institute for the study of Strategic Regions
 • upon returning will present at seminary the results of his reseach and his experiences
 • will remain in contact with the colleagues from Oxford, taking part in preparing a joint PhD konference and other joint projects

Requirements:

 • Ph.D. specializing in the study of China, South Asia, Japan, Russia and Eurasia or Latin America
 • excellent competence in the English, both oral and written, and at least one language of the area of the study
 • adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development, and previous experience with research grants is an advantage, but not a requirement.

Expected start: October 1, 2018
Application deadline: June 30, 2018

Application procedure:.

 • application for the selection procedure
 • project of dissertation (up to three pages, including the sources and literature, in English)
 • preliminary consent of the team leader / supervisor of the institution to be visited, including acceptance into the research team and mentoring of the research in question.
 • the supervisor’s short CV and bibliography
 • consent of a relevant CU FA department to admit the researcher upon her / his return among the staff for at least 6 months
 • certificates of completed education, including language competence (copies)
 • overview of publication and research activity

 Forms of applying.:

 • Personally by post/in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz.

The contact person for the Institute for the Study of Strategic Regions (hrc.ff.cuni.cz): Prof. Olga Lomová; olga.lomova@ff.cuni.cz.
Originals of the certificates will be required for the interview. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.