VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení na pozici tajemnice/tajemníka Filozofické fakulty UK

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pracovní místo

tajemnice/tajemník Filozofické fakulty UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je se svými téměř sedmi tisíci studenty, pěti tisíci frekventanty dalšího vzdělávání a osmi sty zaměstnanci největší humanitní fakultou v ČR.

Náplň práce:

 • Tajemnice/tajemník řídí děkanát fakulty, její hospodaření a vnitřní správu, nakládá s majetkem svěřeným fakultě.
 • Řídí tým 15 vedoucích zaměstnanců děkanátu (nepřímo podřízeno cca 100 zaměstnanců děkanátu).
 • Sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty v ročním objemu cca 700 mil. Kč, připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání.
 • Zastupuje fakultu ve věcech obchodních, správních a občanskoprávních.
 • Rozsah pracovních úkolů a odpovědností tajemníka je vymezen v čl. 8 a 11 až 15 Organizačního řádu děkanátu: http://www.ff.cuni.cz/org_rad_dek.

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření.
 • Zkušenosti s finančním řízením a plánováním.
 • Zkušenosti s vedením týmů i projektů.
 • Znalost legislativy v oblasti veřejných institucí, především zákona o vysokých školách výhodou.
 • Schopnost vést jednání a písemnou komunikaci v českém (C2) a anglickém jazyce (B2).
 • Velmi dobré komunikační a organizační dovednosti.
 • Samostatnost, tvůrčí a systémový přístup k řešení úkolů.
 • Občanskou a morální bezúhonnost.

Nabízíme:

 • Nestereotypní a zodpovědnou práci na manažerské pozici (odpovídající COO či CEO v korporátní sféře).
 • Příležitost k seberealizaci a manažerskému růstu.
 • Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy.
 • Zázemí významné a úspěšné instituce.
 • Motivující mzdové podmínky.
 • Příležitost k osobnímu i profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže).
 • Program benefitů: http://www.ff.cuni.cz/benefity.

Nástup:

Předpokládaný termín nástupu 12. 5. 2017 nebo později dle dohody.

Náležitosti přihlášky:

 • Podrobný strukturovaný profesní životopis.
 • Motivační dopis.
 • Jména, telefon a e-mail dvou zástupců předchozích zaměstnavatelů, kteří komisi na vyžádání poskytnou reference k osobě uchazeče.
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší jednoho měsíce (ke dni podání přihlášky).
 • Kopie negativního lustračního osvědčení (možno nahradit čestným prohlášením s tím, že lustrační osvědčení bude doloženo nejpozději před podpisem pracovní smlouvy).

Originály dokladů s sebou přineste na setkání s výběrovou komisí.

Termín doručení přihlášky:

Přihlášku nám zašlete do 31. 3. 2017 e-mailem na barbora.kosikova@ff.cuni.cz nebo poštou na adresu: Sekretariát děkana, FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, obálku nadepište „VŘ tajemník fakulty“.

Výběrový proces:

Výběrový proces se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání s výběrovou komisí. Výběrová komise může stanovit, že výběrový proces bude vícekolový. V souladu se statutem fakulty se ke jmenování kandidáta vyjadřuje akademický senát fakulty. Vybraný kandidát může být za tímto účelem pozván na jednání akademického senátu.

No Fields Found.

Vyberove rizeni_TAJEMNÍK