VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 17/2011 – k elektronickému zápisu do dalšího ročníku studia

Čl. 1 Studenti, jichž se elektronický zápis týká

 1. Elektronický zápis do akademického roku 2011/2012 se týká studentů, kteří:

  1. studují v bakalářském, navazujícím magisterském a pětiletém magisterském studiu;

  2. zapisují se do dalšího ročníku studia (netýká se tedy prvních ročníků);

  3. zahájili studium od akademického roku 2006/2007 včetně;

  4. nestudují podle individuálního studijního plánu.

 2. Pro studenty uvedené v čl. 1 odst. 1 je elektronický zápis povinný.

 3. Kontrola studia a zápis do dalšího ročníku pro studenty, kterých se netýká elektronický zápis, probíhá formou individuální kontroly a listinného zápisu na studijním oddělení.

Čl. 2 Podmínky pro zápis do dalšího ročníku

 1. Podmínkou pro zápis do dalšího ročníku je u studentů bakalářského studia dosažení minimálního počtu kreditů podle článku 3 a 4 Pravidel pro organizaci studia na FF UK.1

 2. Podmínkou pro zápis do dalšího ročníku je u studentů pětiletého magisterského a navazujícího magisterského studia dosažení minimálního počtu kreditů podle článku 4 Pravidel pro organizaci studia na FF UK (ustanovení o omezeném podílu kreditů za volitelné předměty se tedy u těchto studentů pro zápis do akademického roku 2011/2012 neuplatní).

 3. U studentů příslušných ročníků pětiletého magisterského studia je další podmínkou pro zápis do dalšího ročníku také úspěšné vykonání postupové zkoušky. Nejzazší termín vykonání postupové zkoušky stanoví studijní plán příslušného oboru.

 4. U studentů, kteří se zapisují elektronicky, se dosažení minimálního počtu kreditů, případně vykonání postupové zkoušky kontroluje výlučně formou elektronické kontroly ve Studijním informačním systému (dále pouze „SIS“).

Čl. 3 Postup elektronického zápisu

 1. Student provede ve webovém rozhraní SIS v aplikaci „Výsledky zkoušek“ kontrolu počtu získaných kreditů.

 2. V případě, že kontrola proběhne úspěšně, student stisknutím tlačítka „Podat žádost“ ve webovém rozhraní SIS podá závaznou žádost o postup do dalšího úseku studia.

 3. Studijní referentka nejpozději do čtyř (v červenci a srpnu v době dovolených do deseti) pracovních dnů ověří splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku a převede studenta do nového studijního stavu. Převedením do nového studijního stavu je student zapsán do nového ročníku.

 4. Pokud student zjistí, že nebyl do čtyř (v srpnu do deseti) pracovních dnů převeden do nového studijního stavu, kontaktuje neprodleně e-mailem svou studijní referentku a vedoucí studijního oddělení.

 5. Pokud převedení proběhne úspěšně, student zkontroluje, zda všechny položky v aplikaci „Osobní údaje“ odpovídají skutečnosti a zda je správně vyplněn kontaktní e-mail, a vytiskne si svůj „Evidenční list“. (ze SIS, v této aplikaci „Osobní údaje“)

 6. Vytištěný a vlastnoručně podepsaný „Evidenční list“ student odevzdá na studijní oddělení. Toto odevzdání může proběhnout kdykoli během zimního semestru, teprve na jeho základě však student obdrží potvrzení o studiu, kupón na kartu ISIC a případně další požadovaná potvrzení.

 7. Podrobný návod na provedení elektronického zápisu je zveřejněn na stránkách fakulty.2 V případě, že kontrola počtu získaných kreditů neproběhne úspěšně, ale student je přesvědčen, že potřebného počtu dosáhl, postupuje podle části D tohoto návodu.

Čl. 4. Harmonogram elektronického zápisu

 1. Žádost o postup do dalšího ročníku výše popsaným způsobem (viz čl. 3, odst. 2) je zapotřebí podat nejpozději do 25. září 2011. Pro účely postupu do dalšího ročníku budou započítány pouze atestace splněné a zapsané do SIS do tohoto data. Tímto odstavcem se tak mění čl. 1. odst. 6 opatření děkana 22/2010 k elektronickému zápisu předmětů, podle něhož byl tento termín stanoven na 18. září 2011.

 2. Ve dnech 26. až 29. září 2011 budou ve vyhrazených místnostech zřízeny rozšířené úřední hodiny studijního oddělení, které mj. umožní urychleně odevzdat podepsané evidenční listy a obdržet potvrzení o studiu a kupón ISIC. Zároveň je možné podepsané evidenční listy odevzdávat v klasických úředních hodinách.

 3. Žádosti o uznání předmětů absolvovaných během jiného studia, které mají být započítány pro postup do dalšího ročníku, je zapotřebí podat nejpozději 29. srpna 2011.

 4. Ve dnech 19. až 23. září 2011 budou na fakultě vyhrazeny některé počítače pouze pro elektronický zápis.

 5. Náhradní termín zápisu podle čl. 4 odst. 6 SZŘ UK proběhne dne 30. září 2011.

 6. Pokud student nepožádá o postup do dalšího ročníku ani v tomto náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost tak, že studia zanechal.

V Praze dne 9.8.2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)

Poznámky