VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 15/2011 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011

Část I. – Základní ustanovení

Čl. 1

 • V době od 3. října do 7. října 2011 bude zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to bez výjimky (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování všech do té doby předložených a schválených podkladů, a to jak formou pokladního vyúčtování, tak formou bankovních převodů.

 • Nezbytnou podmínkou pro kompletní zaúčtování je také to, že si všichni nejpozději do 3. října 2011 vypořádají všechny doplatky nebo vratky na základě schválených pokladních vyúčtování v pokladně fakulty.

 • Následně budou zpracovány přehledy o stavu čerpání všech zúčtovacích středisek, které budou příslušným zodpovědným pracovníkům k dispozici od 12. října 2011. Pracovníci odpovědní za čerpání jednotlivých středisek jsou povinni věnovat těmto podkladům náležitou pozornost a předložené údaje důkladně zkontrolovat se svou vlastní evidencí.

 • S případnými nejasnostmi či žádostmi o opravu zaúčtování je nutné se obracet na rozpočtáře (v závislosti na typu zúčtovacího střediska).

Čl. 2

 • Příjem požadavků na zálohové platby bankovním převodem přijímají pan Bc. J. Pelc (tuzemské platby) a pan J. Schumpeter (zahraniční platby) nejpozději do 11. listopadu 2011.

Čl. 3

 • Doklady o pořízení majetku, který podléhá evidenci včetně knih a elektronických informačních zdrojů (dále EIZ), je nutné předložit pracovišti, které zajišťuje tuto evidenci (KMC, LVT a správa majetku) nejpozději do 11. listopadu 2011.

 • Po tomto termínu lze převzít k evidenci pouze po předchozí dohodě s odpovědnými pracovníky na uvedených pracovištích.

 • O evidenci knih je nutné komunikovat s odpovědným katalogizátorem (viz aktualizovaný seznam http://knihovna.ff.cuni.cz/?q=node/191), o evidenci EIZ se správcem EIZ (vizhttp://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=1006239&lang=cs).

Čl. 4

 • Konečný termín pro příjem všech dokladů i vyúčtování zálohových plateb převodem i v hotovosti je stanoven na 2. prosince 2011.

 • Stejný termín platí i pro předložení požadavků na eventuální převod finančních prostředků do fondu účelově určených prostředků spolu se zdůvodněním a návrhem na způsob a termín vyčerpání v následujícím roce. Veškeré doklady, které budou předkládány po tomto termínu musí být schváleny a podepsány děkanem fakulty (viz článek 7).

 • Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy je třeba vyúčtovat a vrátit do pokladny do 9. prosince 2011.

 • Zálohy na rok 2012 budou vypláceny v lednu 2012.

 • Vyúčtování služebních cest uskutečněných v prosinci 2011 (viz článek 6) musí být předloženo do 5 pracovních dnů po ukončení služební cesty.

 • Znovu upozorňujeme na skutečnost, že doklady, na jejichž základě jsou čerpány dotační prostředky určené na rok 2011, musí být nejen vystaveny v roce 2011, ale také do konce roku 2011 uhrazeny.

 • Připomínáme všem řešitelům, kteří mají ve svém grantovém projektu spoluřešitele, že je nezbytné doložit potvrzením ekonomického útvaru příslušného spolupříjemce, jak byly přidělené prostředky vyčerpány, a to v termínu dle smlouvy (zpravidla do 15. prosince).

Čl. 5

 • Termín pro předkládání návrhů pro výplatu odměn z dohod a odměn interním zaměstnancům za vykonanou práci v roce 2011 ze všech zdrojů (i „balíčky“) je do 25. listopadu 2011.

 • Za práci vykonanou v prosinci 2011 je nutné odevzdat návrhy nejpozději 23. prosince 2011.

Čl. 6

 • Žádosti o pracovní cestu v měsíci prosinci 2011 včetně odůvodnění konání cesty až v závěru roku je nutné předložit děkanovi fakulty ke schválení do 23. září 2011.

Čl. 7

 • Na požadavky na čerpání finančních prostředků podané po stanovených termínech nebude brán zřetel. Výjimky povoluje děkan fakulty.

Čl. 8

 • Termíny pro provedení inventarizace majetku a závazků k okamžiku sestavení účetní závěrky a harmonogram roční účetní závěrky budou předmětem samostatného opatření.

Část II.

Závěrečné ustanovení

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 15/2010 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010.

V Praze dne 25. července 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)