VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 14/2011 – Plán inventarizací na rok 2011

Čl. I Úvodní ustanovení

Toto opatření stanovuje v návaznosti na § 6, § 29 a § 30 zákona o účetnictví a v souladu s ustanovením opatření rektora Univerzity Karlovy č. 23/2004 a vnitřními předpisy Filozofické fakulty plán inventarizací na rok 2011.

Čl. II Plán inventarizací na rok 2011

V souladu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona o účetnictví

ukládám

 1. provést inventury peněžních prostředků v hotovosti (pokladna)

  • Termín: 30.09.2011

  • Termín: 31.12.2011

  • Další inventuru provést bez oznámení termínu.

  Zajistí ÚIK s pověřenou pracovnicí ekonomického oddělení.

 2. Operativní evidence majetku – odsouhlasení s účetním stavem

  • Termín: měsíčně

  Vyhotovení zápisu o odsouhlasení s účetním stavem k 30.9.

  • Termín: do 19.10.2011

  Zajistí referentka správy majetku (SM) a finanční účetní.

 3. Předložení návrhu na jmenování předsedy a členů dílčích inventarizačních komisí (DIK) předsedovi ÚIK

  • Termín: do 7.10.2011

  Zajistí vedoucí všech pracovišť.

 4. Návrh opatření děkana k jmenování inventarizačních komisí

  • Termín: do 14.10.2011

  Zajistí ÚIK.

 5. Proškolení členů DIK a předání inventurních soupisů

  • Termín: do 27.10.2011

 6. Provedení fyzických inventur, zjištění a vyčíslení inventurních rozdílů, vypracování inventarizačních zápisů a předání inventarizačních soupisů ústřední inventarizační komisi prostřednictvím referentky SM

  • Termín: do 30.11.2011

  Zajistí DIK, ÚIK a referentka SM

 7. Dokladové inventury (aktiva a pasiva), doložení evidence pohledávek, evidence rezerv a opravných položek

  • Termín: k 31.12. 2011

  Zajistí pracovníci, kteří se v rámci pracovní náplně touto agendou zabývají.

 8. Stav materiálových zásob a cenin k 31.12. – publikace, medaile, případně další

  • Termín: do 10.1.2012

  Zajistí odpovědní pracovníci a ÚIK.

 9. Vyhodnocení inventarizace

  1. zpracování všech zápisů dílčích inventarizačních komisí

  2. předložení výsledků a jejich projednání v ÚIK

  3. vyhodnocení závěrů inventarizace, zápis ÚIK

  4. schválení výsledků odpovědným pracovníkem

  5. zúčtování inventarizačních rozdílů

  • Termín: leden 2012

  Zajistí DIK, referentka SM, ÚIK, tajemník, finanční účtárna.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č.18/2010 – Plán inventarizací na rok 2010.

V Praze dne 25. července 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)