VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2006

V Praze dne 29. 8. 2006

Č.j.: 375/0/SD/2006

Všem pracovištím

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Věc: Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2006

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych vás oslovil s poměrně závažnými informacemi v oblasti ekonomického fungování FF UK:

 1. Upozorňujeme všechna pracoviště, zejména pak řešitele grantových projektů, že obdobně jako v loňském roce bude v době od 2. října do 6. října 2006 zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to bez výjimky (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování všech do té doby předložených a schválených podkladů, a to jak formou pokladního vyúčtování, tak formou bankovních převodů. Nezbytnou podmínkou pro kompletní zaúčtování je také to, že si všichni nejpozději do 29. září vypořádají všechny doplatky nebo vratky na základě schválených pokladních vyúčtování v pokladně fakulty. Následně budou zpracovány přehledy o stavu čerpání všech zúčtovacích středisek, které budou příslušným zodpovědným pracovníkům k dispozici od 10. října 2006.

  Naléhavě žádáme zejména všechny řešitele grantových projektů, aby využili této příležitosti k získání aktuálních údajů o stavu finančních prostředků, za jejichž čerpání zodpovídají a aby předložené údaje důkladně zkontrolovali se svou vlastní evidencí. S případnými nejasnostmi či žádostmi o opravu zaúčtování se obracejte na pana Markvarta. Upozorňujeme na to, že bez Vaší následné kontroly ztrácí celá akce svůj smysl.

 2. Příjem požadavků na zálohové platby bankovním převodem přijímají paní Tetaurová (tuzemské platby) a paní Kulhánková (zahraniční platby) nejpozději do 20. listopadu 2006.

 3. Konečný termín pro příjem dokladů a vyúčtování zálohových plateb převodem i v hotovosti byl stanoven na 30. listopadu 2006. Stejný termín platí i pro předložení požadavků na eventuální převod finančních prostředků do fondu účelově určených prostředků spolu se zdůvodněním a návrhem na způsob a termín vyčerpání v následujícím roce.

  V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že doklady, na jejichž základě jsou čerpány dotační prostředky určené na rok 2006, musí být nejen vystaveny v roce 2006, ale také do konce roku 2006 uhrazeny.

  Připomínáme všem řešitelům, kteří mají ve svém grantovém projektu spoluřešitele, že je nezbytné doložit potvrzením ekonomického útvaru příslušného spolupříjemce, jak byly přidělené prostředky vyčerpány, a to v termínu dle smlouvy (zpravidla do 15. prosince).

  Čerpání finančních prostředků v průběhu prosince bude možné pouze ve výjimečných případech, jež budou muset být řádně zdůvodněné a předem schválené děkanem fakulty.

Věřím, že výše uvedené informace a především termíny, které je nutné dodržet, přispějí k hladkému zvládnutí složité ekonomické agendy FF UK.

Se srdečným pozdravem

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan