VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Prohlášení děkana poskytnuté AS UK FF dne 12.2. 2004 k letáku předloženém v podnětu prof. PhDr. Jana Bouzka, CSc.

Vážené senátorky, vážení senátoři,

přikládám vyjádření k letáku předloženému v podnětu prof. PhDr. Jana Bouzka, CSc.

Leták obsahuje tvrzení buď zcela nepravdivá (a, c, e) nebo účelově překrucující skutečnosti (b, d). Dovolte tedy, abych se k jednotlivým bodům stručně vyjádřil.

a) Údajné zastavení projektu centrální fakultní knihovny.

Není pravda, že vedení FF UK ustoupilo od původního záměru vybudování ústřední knihovny v hl. budově.

Původní projekt nebyl dostatečně připraven a vedení fakulty muselo po nástupu v únoru 2003 přijmout řadu opatření, aby situaci napravilo.

očínaje únorem 03 se vedení fakulty tímto projektem intenzivně zabývalo. Okamžitě vyhodnotilo situaci a podniklo nutná opatření k pokračování již zahájených inženýrských prací. V této souvislosti v prvé řadě zrušilo výběrové řízení na zhotovitele díla z následujících důvodů:

projektové a inženýrské práce nutné pro získání stavebního povolení měly opakovaná zpoždění a vady, investiční záměr (po dodatku č. 1) neodpovídal připravovanému projektu. V době předpokládaného zahájení prací (počátek března 2003) nebylo vystaveno stavební povolení.

Následně byla učiněna náprava podáním dodatku č. 2 k investičnímu záměru. Stavební povolení bylo získáno až v květnu 2003. Následovalo opakované výběrové řízení na dodavatele stavby. Podání námitek jednoho z uchazečů způsobilo další prodlení, takže nebylo možné akci realizovat v plánovaném rozsahu a termínech. Dotace určená na realizaci díla byla převedena do roku 2004. V současné době probíhá aktualizace investičního záměru, který bude podán na MŠMT v zájmu dokončení investiční akce.

Tolik ve stručnosti. Jak vidno, autor letáku se neobtěžoval zjistit si pravdivé informace o skutečném stavu prací na tomto projektu a o příčinách prodlení.

b) Poplatek za postgraduální studium v cizím jazyce.

Poplatek byl stanoven v rozmezí daném RUK a byl po diskusi schválen AS FF UK; pro studium v cizím jazyce musí příslušný obor splnit specifické požadavky dané akreditační komisí. Vedle obsahové náplně studia musí být fakulta schopna zabezpečit komunikaci v příslušném jazyce ve všech oblastech činnosti včetně administrativy. Náklady nutně zahrnou i výdaje na jazykově vybavenou administrativní sílu. Přesto však je kdykoli možné v odůvodněných případech na základě individuální žádosti studenta poplatek snížit. Taková žádost podána nebyla.

Proto otázku o kvalitě musíme položit autorovi příslušných akreditačních podkladů. Vzhledem k tvrzení autora letáku jsem nucen nechat prověřit akreditační podklady pro studium v cizím jazyce a zjistit, jestli kvalitou poskytovaných služeb odpovídají obvyklým standardům. V tomto smyslu dávám pokyn proděkance doc. PhDr. J. Králové, CSc.

c) Habilitace Dr. Petra Bílka.

Tvrzení o odmítnutí této habilitace je naprosto lživé, jak vyplývá z přiloženého vyjádření proděkana prof. PhDr. J. Rychlíka, DrSc.

Pro úplnost dodávám, že v podobném duchu se vyjádřil prof. Červenka, když při habilitaci dr. Bílka 18.12.03 hovořil o poměrech na fakultě, které nedovolily dr. Bílkovi získat docenturu již dříve. Na přímou otázku, co svým výrokem míní, však své původní tvrzení zcela popřel (viz zápis z habilitačního řízení dr. Bílka).

d) Gender studies.

Otázku Gender Studies jsme podrobně projednali na zasedání senátu FFUK dne 13.11.03(viz zápis ze zasedání, bod 5).

Dodejme pouze, že obor Gender studies nebyl na FF UK akreditován a tedy ani financován z dotace MŠMT, přesto však fakulta uvolnila část mzdových prostředků pro tento účel na úkor akreditovaných oborů. O akreditaci tohoto oboru žádá Fakulta humanitních studií. V souladu se SZŘ UK může student absolvovat předměty podle svého zájmu na kterékoliv fakultě UK.

Uznání těchto předmětů pro studium příslušného oboru na FF je plně v pravomoci základního pracoviště. Na základě jednání s FHS bude nabídka těchto předmětů součástí Seznamu přednášek FF UK pro akademický rok 2004/2005.

e) Údajné zastavení nezbytných reforem studia.

V roce 2003 byla odstraněna poslední byrokratická bariéra pro zavedení strukturovaného studia, a to příslušné ustanovení SZŘ. Novela byla předložena AS UK. Bylo podáno 37 žádostí (20 oborů) na akreditace strukturovaného studia. Pro srovnání v roce 2002 to byly pouze 3 žádosti (2 obory). Zároveň byly zahájeny práce na strukturovaném studiu v programu Učitelství pro střední školy.

Skutečnost reforem studia je tedy zcela opačná, než tvrdí autor letáku, a je zřejmé, že ani toto tvrzení se nezakládá na pravdě.

Dalšího komentáře proto není potřeba. Vzhledem k závažnosti uvedených obvinění a jejich účelovému využití k volebním účelům se domnívám, že senát by měl požádat autora pamfletu o vysvětlení, jak ke svým tvrzením dospěl a co ho vede k závěrům, které z nich vyvozuje.

Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Příloha:

Vyjádření proděkana Rychlíka k habilitaci dr. Bílka